Навигация

Заявление за удостоверение за нов договор с РЗОК София-град (2022)

* Уведомен съм, че заявлението ми няма да бъде обработено, ако НЕ съм го попълнил на български език и ако съм използвал само главни букви.


* Декларирам, че това удостоверение се попълва от магистър-фармацевта, който е Ръководител на аптеката и се отнася за всички магистър-фармацевти, работещи в тази аптека.


* Фирма/Наименование по Търговски регистър

* ЕИК/ ПИК/ Булстат

* Аптека (име)

* Адрес на аптеката по договора Ви с НЗОК и регистъра на ИАЛ:
Град, Пощенски код, ж.к., кв., бул. ул., бл., вх., ет.

* Аптеката е денонощна


* Аптеката приготвя екстемпоре


* 1. Три имена на ръководителя на аптеката

* ЕГН или УИН на ръководителя на аптеката

* На колко часов работен ден работи ръководителят на аптеката

* Ръководителят на аптеката е


* Полетата по-долу от от 2. до 6. се попълват според броя на работещите магистър-фармацевти в аптеката, на които е необходимо удостоверение.


2. Три имена на магистър-фармацевта

УИН на магистър-фармацевта

На колко часов работен ден работи магистър-фармацевтът в аптеката

3. Три имена на магистър-фармацевта

УИН на магистър-фармацевта

На колко часов работен ден работи магистър-фармацевтът в аптеката

4. Три имена на магистър-фармацевта

УИН на магистър-фармацевта

На колко часов работен ден работи магистър-фармацевтът в аптеката

5. Три имена на магистър-фармацевта

УИН на магистър-фармацевта

На колко часов работен ден работи магистър-фармацевтът в аптеката

6. Три имена на магистър-фармацевта

УИН на магистър-фармацевта

На колко часов работден работи магистър-фармацевтът в аптекатаен

Удостоверенията на всички ще бъдат получени от магистър-фармацевт служител в тази аптека:

* Три имена на магистър-фармацевта, който е упълномощен да получи удостоверенията

* Място за получаване


* Информиран съм от къде ще получа удостоверението /удостоверенията и че те се получават само от магистър-фармацевт, работещ в аптеката


* Магистър-фармацевтите, при които има промяна относно местоработата, представят актуални документи (трудов договор или договор за управление, допълнително споразумение/анекс, справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, в които да са посочени – длъжност, адрес по месторабота и броят на часовете по трудовия договор, както и прекратяване от предходна месторабота). Целта е да няма неточности в удостоверенията и да не Ви разкарваме няколко пъти, както и да няма забавяне по договора Ви с НЗОК. Можете да ги изпратите преди получаването на удостоверението на e-mail: rfksoffice@gmail.com


* Срок за издаване на удостоверението


* Всяко удостоверение се заплаща на място при получаването. Издава се квитанция на името на всеки един магистър-фармацевт


При некоректно попълнени данни - удостоверението няма да бъде издадено!

* Попълнете кода от картинката
Missing Code

* означава, че полето е задължително