Членски внос

Как и къде могат да внасят членски внос магистър фармацевтите работещи на територията на град София

Уважаеми колеги,
Искаме да ви информираме , че вписаните в регистъра на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична магистър фармацевти имаме задължение да внасяме месечен членски внос.Според Устава на БФС всеки от нас внася:
Членски внос за 2007 г. в размер на 99 лв., от тях 44 лв. се превеждат на УС на БФС. В РФК София-Столична не е събиран членски внос за януари 2007 г. Не са събирани и 3 лв. за “Държавен вестник”.
Членски внос за 2008 г. в размер на 132 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2008г.. Общо за 2008 г. 135 лв. .
Членски внос за 2009 г. в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2009г..Общо за 2009 г. 147 лв. .
Членски внос за 2010 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2010г..Общо за 2010 г. 147 лв .
Членски внос за 2011 г. в размер на 150 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2011г..Общо за 2011 г. 153 лв.
След повишаване на минималната работна заплата членският внос от 1 септември 2011 г. е 13.50 лв. на месец.
.
Членски внос за 2012 г. в размер на 170 лв. , от тях 1 до 4 месец по 13.50 лв. месечно и от май до декември по 14.50 месечно. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2012г..Общо за 2012 г. 170 лв.
Членски внос за 2013 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2013г..Общо за 2013 г. 147 лв.
Членски внос за 2014 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2014г..Общо за 2014 г. 147 лв.
Членски внос за 2015 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2015г..Общо за 2015 г. 147 лв.
Членски внос за 2016 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2016г..Общо за 2016 г. 147 лв.
Членски внос за 2017 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2016г.. Общо за 2017 г. 147 лв.
Членски внос за 2018 г.в размер на 144 лв. , от тях 48 лв. се превеждат на УС на БФС. Също така се внасят 3 лв. за да ни публикуват имената в “Държавен вестник” през 2016г..Общо за 2018 г. 147 лв.

За не погасили членския си внос повече от 6 /шест/ месеца УС на РФК София-Столична няма да издава документи за удостоверяване на членството, които са от компетенцията на РФК София-Столична, удостоверения за легитимация в страната и чужбина, включително удостоверения за работа, за пред банки, за лизинг, за откриване /преместване на аптека,за пред РЗОК София-град и други.
Според закон за съсловна организация на магистър фармацевтите, членството е задължително за всички магистър фармацевти упражняващи професията /представителства, производства, болници, дистрибуция, аптеки, институции и др./.
“Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.
Чл. 4. Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II и/или III от Закона за здравето и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.”
Според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .Възстановилите членството си получават нов УИН.
Според Чл.41 ал.7 от членски внос са освободени жените в майчинство за една година от месеца от раждането на детето,ако внесат копие от акта за раждане на детето при УС на РФК, където членуват.За РФК София-столична може да се изпраща скенирано копие на е-майл: sfb_bg@yahoo.com .Копието от акта трябва да се представи до 5 месеца от раждането. След шестия месец ако не е внесен документа се губи членство.Няма да се уважават подадени актове с минала давност.
Според Чл.41 ал.8 Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти живеещи извън България,ако внесат документи в УС на РФК,от които е видно че членуват и внасят членски внос във фармацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.
Вие можете да внасяте съответния членски внос, както на определените места така и по банков път.Вижте приложенията. За банковия превод имаме специални счетоводни изисквания.

Място за приемане на членски внос,подаване на документи и получаване на документи:

1.Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов, бл. 10 , ет.1, ап.3 . Приемно време от 10:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък
Офис телефони:
за абонати на Мтел -0882 729 827,
за абонати на Виваком-0877 018 868,
за абонати на Глобул-0897 004 654

Място за приемане само на членски внос:

2. Йордан Славчев, член на УС на РФК София-столична, 0888371278, сл.929 14 71, ж.к. “Разсадника” бл. 65 вх. Г /кръстовището на бул.”Стамболийски” и ул.”Вардар”/ “Аптека Любен Славчев”.

Членския внос може да бъде подаден от ваш познат, но за издаване на квитанциите е необходимо да знае всички ваши имена, ЕГН и месеците за които плащате!
Препоръчваме банков превод!
Превода може да бъде нареден както от ваша собствена сметка,така и от сметка, която не е ваша, но задължително трябва да са вписани в основанието за превод вашето ЕГН ,Първо име и фамилия, месеците и годината за която внасяте сумата.
Всичко това трябва да е в границите на 35 символа. Например: 7130426723 Венелин Сапунаров1-12 09 /това са 35 символа/
Можете да преведете и обща сума за две и повече години например за 2008 и 2009 сумата е 282 лв. а основанието за превод ще изглежда така:
Например: 7130426723 Венелин Сапунаров 08 09 /това са 34символа/

Внимание!!! На мястото на текста в синьо пишете вашите данни.Моля не преписвайте информацията в синьо.Тя е само за пример.

Фактури за разход на фирми не се издават !!!
По закон членството е индивидулно, като физическо лице.

Удостоверения на редовни членове на колегията се издават само след изрична заявка от тяхна страна.Удостоверения по наредба 28 - 10 лв., удостоверения по чл.228 от ЗЛПХМ - 20 лв.. Самите оригинали на удостоверения носят стойноста си.Получават се срещу подпис върху копието на оригинала, което се отчита финансово и се съхранява в архив за нуждите на МЗ и техните структури,ИАЛ и СГС.

Преводи могат да се правят от всяка една банка! При липса на изискуемата информация няма да може да се опише вашият членски внос.
Встъпителния чл.внос от 20 лв. може да бъде включен в общата сума на превода!
Препоръчваме банковия превод по коя да е от двете банкови сметки на УС на РФК София-столична.


Първа инвестиционна банка АД -ЦУ
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметка: РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ-СОФИЯ
IBAN: BG81FINV915010BGN0M9FV


Образци на платежни Първа Инвестиционна Банка изтегли тук
Образци на платежни Централна Кооперативна Банка изтегли тук