Устав на РФК София-столична

Устав на РФК София-столична

У С Т А В
на
Регионална фармацевтична колегия
на
Български фармацевтичен съюз
гр. София-столичнаПриет от Общо събрание на Регионална фармацевтична колегия – гр. София-столична, проведено на 17.11.2012г. в гр. София, съгласно изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Устава на Български фармацевтичен съюз


Устав на РФК София-столична
Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава втора: ФУНКЦИИ
Глава трета: УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ
Глава четвърта: ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Глава пета: НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ