Навигация

Набор от документи за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на членство в РФК София-столична

Набор от документи необходим за възстановяване на членствени права на магистър-фармацевти в РФК София-столична, изключени поради неплащане на членски внос според Устава на БФС- Чл.38, ал.1 Членството на магистър фармацевт в БФС се прекратява: т.5 При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС на РФК го заличава от регистъра на РФК .

1. Свидетелство за съдимост /с текст: за членство в съсловна организация/- оригинал
2. Справка за актуално състояние на всички трудови договори по ЕГН/ЛНЧ ОТ НАП–оригинал, представя се и трудова или осигурителна книжка. Списък на офисите на НАП София: http://www.nap.bg/page?id=546 Достъп до е-услуги на НАП с ПИК: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_pic.home?caller=home.magic
3. Актуален трудов договор (за всяка месторабота по отделно) - за лица наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности или лица, които не упражняват професията си, от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време; справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки договор;
4. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос/.
5. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точният период, през който не е работено като магистър-фармацевт /този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
6.Портретна снимка - актуална към момента / на хартия или файл/
7.При подаването на документите и членския внос се попълва и подписва на място заявление образец РФК София-столична
Внимание! Документите се приемат единствено от кандидатстващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да си ги подаде лично.

Вписването при възстановяване на членство се извършава в законовия 14-дневен срок. След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място, на което се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 .

Работно време
Понеделник,Вторник от 10:00 до 17:00 часа
Сряда от 13:00 до 19:00 часа
Четвъртък и Петък от 10:00 до 17:00 часа

E-mail: officerfksofia@gmail.com
Офис телефон - 0882 729 827