Навигация

Набор от документи за ВПИСВАНЕ на нов член, включително магистър-фармацевти, идващи от друго РФК в РФК София-столична

1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" -всички страници на дипломата,включва и приложението - препис /нотариално заверено ксерокопие/
2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива; копие
3. Справка за актуално състояние на всички трудови договори по ЕГН/ЛНЧ ОТ НАП–оригинал, представя се и трудова или осигурителна книжка. Списък на офисите на НАП София: http://www.nap.bg/page?id=546 Достъп до е-услуги на НАП с ПИК: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_pic.home?caller=home.magic
4. Актуален трудов договор (за всяка месторабота по отделно) - за лица наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности или лица, които не упражняват професията си, от който е видно заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време; справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки договор;
5. Свидетелство за съдимост /с текст: за членство в съсловна организация/ - оригинал
6. Портретна снимка - актуална към момента /на хартия или файл/
7. Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт -упоменава се точният период, през който не е работено като магистър-фармацевт
/този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва на всеки документ, който бива издаван от РФК София/.
8. Разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани; нотариално заверено ксерокопие
9. Удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето – за граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария
10. Отчислителна бележка от съответното РФК при преместване - оригинал
11. Граждани на държава-членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, следва да представят и документ (удостоверение) за владеене на български език и професионалната терминология на български език от министъра на образованието и науката, издаден по реда на чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето - нотариално заверено копие. Чуждите граждани, извън посочените държави, освен този документ, прилагат и Удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето - нотариално заверено копие.
12.При подаването на набора от документи се попълва и подписва на място заявление-образец на РФК София-столична.
Внимание! Документите се приемат единствено от кандидатстващия за членство магистър-фармацевт.Той трябва да ги подаде лично.

Вписването и издаването на УИН на нов член или при възстановяване на членство се извършава в законовия 14-дневен срок. След него започват да текат сроковете за издаване на различните видове удостоверения.

Място, на което се приемат документи:
Офис на РФК София-столична, гр. София, ж.к. “Изток”, ул. Чехов № 10 , ет.1, ап.3 .

Работно време
Понеделник, Вторник от 10:00 до 17:00 часа
Сряда от 13:00 до 19:00 часа
Четвъртък и Петък от 10:00 до 17:00 часа

E-mail: officerfksofia@gmail.com
Офис телефони - 0882 729 827