Навигация

Правила за провеждане на продължаващото обучение

Настоящите правила са приети с решение на Комисията по качество на БФС - Протокол 139/Дата 03.12.2014 и са одобрени с Протокол 72/20.12.2014 от редовно разширено заседание на УС на БФС.

Изменени и допълнени с Протокол № 97/14.05.2017 от редовно разширено
заседание на УС на БФС.
Влиза в сила от: 01.01.2015 г.
Изменен в сила от: 01.06.2017 г.

С настоящите правила се осъвременява системата за провеждане на продължаващо обучение на магистър-фармацевти във връзка с необходимостта да се отговори на динамичните промени в социално-икономическата среда и развитието на технологиите. Чрез тях се цели да се отговори на нуждите от знания и да се подпомогне поддържането на традиционно високото ниво на компетентност на фармацевтите по отношение на грижата за пациента, като в същото време насочва вниманието към нови области на научното познание. Наред с това се въвеждат принципи, които внасят допълнителни гаранции за етичната същност на продължаващо обучение и разграничаването на научната информация от тази свързана с маркентингови активности касаещи, конкретно предприятие и/или продукт и/или услуга.

С правилата и формулярите към тях може да се запознаете от прикачените файлове

Правила за провеждане на продължаващото обучение
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7