Навигация

ЗАКОН за съсловната организация на магистър-фармацевтите

Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 13 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.
Проект: 554-01-39/25.08.2005 г.


Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този закон урежда устройството, организацията и дейността на съсловната организация на магистър-фармацевтите, условията за упражняване на професията "магистър-фармацевт" и отговорността за нарушаване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и на правилата за добра фармацевтична практика.
(2) Съсловната организация на магистър-фармацевтите по смисъла на този закон е Българският фармацевтичен съюз.


Чл. 2. (1) Българският фармацевтичен съюз (БФС) е юридическо лице със седалище в София.
(2) Българският фармацевтичен съюз упражнява своята дейност по места чрез регионални фармацевтични колегии.


Чл. 3. (1) Магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в БФС.
(2) Членството на магистър-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно.


Чл. 4. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на глава седма, раздел II от Закона за здравето или на Закона за признаване на професионални квалификации и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която се установява на работа.


Глава втора.
ФУНКЦИИ

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Българският фармацевтичен съюз:
1. представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси;
2. изготвя и приема Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта и упражнява контрол по спазването му;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) приема правила за добра фармацевтична практика и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването, след становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
3а. (нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изпращат приетите правила за добра фармацевтична практика по т. 3 за становище на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор";
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) създава и води национален електронен регистър и регионални регистри на членовете си;
5. налага санкциите, предвидени в този закон;
6. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) организира, координира, провежда, регистрира и контролира продължаващото обучение на магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в чл. 182 от Закона за здравето;
7. участва със свои представители във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;
8. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
9. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2007 г., в сила от 13.04.2007 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето;
10. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
11. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) подпомага своите членове и техните семейства в случай на нужда съгласно устава на организацията;
12. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
13. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
14. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, посочени в закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 представляват система от насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и поведение, които магистър-фармацевтите може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 се актуализират при необходимост или при поискване на всяка една от страните по реда на този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на здравеопазването утвърждава правилата за добра фармацевтична практика по ал. 1, т. 3 в срок до един месец от предоставянето им и ги обнародва в "Държавен вестник".


Глава трета.
УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Централни органи
Чл. 6. (1) Органи на БФС на национално равнище са:
1. конгрес;
2. управителен съвет;
3. контролна комисия;
4. комисията по етика;
5. комисията по качество.
(2) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 на национално равнище могат да се създават експертни комисии по ред, определен в устава на организацията.


Чл. 7. (1) Конгресът на БФС се състои от представители на регионалните му колегии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Представителите по ал. 1 се избират от общите събрания на регионалните колегии при норма на представителство един делегат на 15 членове. При брой на членовете на регионалната колегия, който е с повече от 5 души над нормата на представителство, броят на делегатите се увеличава с един.
(3) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Делегатите по ал. 2 се избират не по-късно от 30 дни преди определената дата на провеждане на заседанието на конгреса на БФС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Когато в срока по ал. 3 са избрани по-малко от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът се отлага с два месеца.
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Когато след изтичането на двумесечния срок по ал. 4 не са избрани повече от половината делегати по ал. 2, по данни на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС, конгресът на БФС се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок.
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Членовете на органите на БФС на национално равнище вземат участие в заседанията на конгреса по право, като имат право на глас, ако са избрани за делегати от съответната регионална колегия, в която членуват.
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС се свиква на редовни заседания веднъж на три години и на извънредни заседания. Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.


Чл. 8. Конгресът на БФС:
1. приема, изменя и допълва устава на организацията;
2. приема, допълва и изменя Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и го предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване и за обнародване в "Държавен вестник";
3. избира и освобождава председателя, заместник-председателите, главния секретар и членовете на управителния съвет; председателя и членовете на контролната комисия; председателя и членовете на комисията по етика; председателя и членовете на комисията по качество по ред, определен в устава;
4. приема отчетите на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество;
5. определя минималния размер на членския внос и размера на отчисленията към органите на национално равнище;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на организацията;
7. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на организацията.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС се смята за законно проведен при присъствието най-малко на две трети от избраните по реда на чл. 7, ал. 2 делегати.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Конгресът на БФС приема, изменя и допълва устава и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта с квалифицирано мнозинство от две трети от общия брой на делегатите, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на регионалните фармацевтични колегии според списъчния състав по националния електронен регистър на членовете на БФС.


Чл. 10. Управителният съвет на БФС се състои от председател, заместник-председатели, главен секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете се определя с устава на организацията.


Чл. 11. (1)Управителният съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца.
(2) Най-малко веднъж на 6 месеца се провежда разширено заседание на управителния съвет, на което участват с право на съвещателен глас председателите на регионалните фармацевтични колегии, председателите на контролната комисия, на комисията по етика, на комисията по качество, председателите на експертните комисии и членовете на Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването, които са представители на БФС.


Чл. 12. Управителният съвет на БФС:
1. свиква конгрес;
2. осигурява изпълнението на решенията на конгреса;
3. управлява имуществото на организацията;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) създава и води националния регистър на членовете си по чл. 5, ал. 1, т. 4 и обнародва в "Държавен вестник" списък с имената на лицата, регистрирани да упражняват професията, като списъкът се актуализира ежегодно и се обнародва в "Държавен вестник";
5. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
6. ръководи дейността на БФС по изпълнението на неговите функции;
7. избира и освобождава представителите на съсловната организация във Висшия медицински съвет и Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) предоставя на Министерството на здравеопазването информацията по чл. 185, ал. 3 и 4 от Закона за здравето.
9. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) приема правила за водене и поддържане на регистрите на членовете на БФС;
10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, предвидени в устава на организацията;
11. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) оказва съдействие на държавните органи, органите на съдебната власт и на длъжностни лица при или по повод изпълнение на техните правомощия;
12. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други дейности, посочени в закон.


Чл. 13. (1) Председателят на управителния съвет на БФС организира и ръководи работата му и го представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Главният секретар на управителния съвет:
1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;
2. организира заседанията на управителния съвет;
3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.


Чл. 14. (1) Контролната комисия на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.
(2) Комисията по ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) контролира законосъобразността и съответствието с устава на взетите от управителния съвет на БФС решения и тяхното изпълнение;
2. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) контролира съответствието на взетите от управителния съвет на регионалните колегии на БФС решения с решенията на органите на национално равнище и тяхното изпълнение и в случай на несъответствие сезира контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия;
3. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия, в случай че контролната комисия на съответната регионална фармацевтична колегия не свика такова при условията и в срока по чл. 27, ал. 2, т. 4; общото събрание се свиква чрез публикуване на покана на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на събранието;
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) разглежда отчетите по чл. 22, ал. 1, т. 7 и се произнася по тях;
5. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) разглежда докладите по чл. 27, ал. 2, т. 3 и се произнася по тях;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) представя пред конгреса на БФС отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията ѝ се канят заинтересованите страни.
(4) Председателят и членовете на комисията по ал. 1 могат да присъстват на заседанията на управителния съвет.


Чл. 15. (1) Комисията по етика на БФС се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.
(2) Комисията по ал. 1 се произнася по въпросите, свързани с прилагането на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, възникнали при упражняването на професията "магистър-фармацевт".
(3) Комисията по ал. 1 изготвя проект за Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта.
(4) Комисията по ал. 1 се произнася и по искане на съответните регионални комисии по етика и качество.
(5) Комисията по ал. 1 оказва методична помощ на регионалните комисии по етика и качество.
(6) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. За заседанията ѝ се канят заинтересуваните страни.


Чл. 16. (1) Комисията по качество се състои от председател и членове. Броят на членовете, условията и редът за избирането им се определят с устава на организацията.
(2) Комисията по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) изготвя правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3;
2. работи за утвърждаване на висок професионализъм при упражняване на професията "магистър-фармацевт";
3. разработва и утвърждава програмите за продължаващото обучение на магистър-фармацевтите;
4. организира провеждането на квалификационни курсове за магистър-фармацевти;
5. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява контрола по чл. 5, ал. 1, т. 6.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са открити.


Чл. 17. (1) Експертните комисии се състоят от председател и членове. Броят на членовете им, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на БФС.
(2) Комисиите по ал. 1 дават:
1. експертни становища при поискване от страна на органите по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 5;
2. експертни становища по проекти на нормативни актове в областта на фармацията;
3. предложения за изменение и допълнение на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.


Чл. 18. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органа по чл. 6, ал. 1, т. 2, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 20 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органите по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 5 - в размер до 10 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползването на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следваща календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.


Раздел II.
Регионални фармацевтични колегии
Чл. 19. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС са юридически лица със седалища и териториален обхват съгласно приложението.
(2) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра ѝ магистър-фармацевти.


Чл. 20. Органи на регионалната фармацевтична колегия са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролната комисия;
4. комисията по етика и качество.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове.
(2) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания.
(3) Редът за свикване на общо събрание по ал. 2, правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на регионалната фармацевтична колегия.
(4) Поканата за свикване на редовно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 30 дни преди определената дата на заседанието.
(5) Поканата за свикване на извънредно заседание по ал. 2 се публикува на интернет страницата на БФС не по-късно от 14 дни преди определената дата на заседанието.


Чл. 22. (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия:
1. приема, изменя и допълва устава, правилниците и правилата за работа на органите на колегията;
2. приема бюджета на колегията и щата на секретариата;
3. избира и освобождава председателите и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и определя мандата им;
4. избира делегати за конгреса на БФС;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) приема отчетите за дейността на контролната комисия и на комисията по етика и качество на колегията и взема решения по тях;
6. приема правилата за набиране и разходване на средствата на колегията;
7. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) приема годишния отчет за дейността на колегията и годишния отчет за изпълнението на бюджета по т. 2 на колегията и ги изпраща на контролната комисия по чл. 14, ал. 1;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) взема решения по други въпроси, свързани с дейността на колегията, съгласно действащото законодателство и устава на БФС.
(2) Уставът, правилниците и правилата по ал. 1, т. 1 се приемат в съответствие с устава на БФС.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) (1) Общото събрание на регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на две трети от избраните делегати. Уставът се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от избраните делегати, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието делегати.
(2) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите на заседанието делегати, които не могат да бъдат по-малко от половината от общия брой на делегатите на общото събрание.


Чл. 24. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Броят на заместник-председателите и на членовете, както и правилата за работа и за вземане на решения се определят в устава на колегията.
(2) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и на извънредни заседания при необходимост.


Чл. 25. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия:
1. ръководи работата на колегията в съответствие с решенията на общото събрание и устава;
2. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) организира и води регистъра на колегията по чл. 5, ал. 1, т. 4;
3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на БФС, като го поддържа в актуално състояние;
5. изготвя проектобюджет и управлява имуществото на колегията;
6. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) изготвя годишен отчет за дейността на колегията и годишен отчет за изпълнението на бюджета на колегията и ги предлага за приемане от общото събрание по чл. 22, ал. 1;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) свиква общото събрание на колегията;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) грижи се за защитата на професионалните права и достойнството на членовете на колегията;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) вписва в регистъра на колегията наложените на членовете ѝ наказания по този закон;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) осъществява други функции, възложени му от общото събрание.


Чл. 26. (1) Председателят на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия организира и ръководи работата му и я представлява.
(2) Заместник-председателите подпомагат председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие.
(3) Секретарят:
1. организира и ръководи дейността по изпълнението на решенията на управителния съвет;
2. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на управителния съвет.


Чл. 27. (1) Контролната комисия на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете, правилата за работата и организацията на дейността на комисията се определят в устава на колегията.
(2) Комисията по ал. 1:
1. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) контролира законосъобразността и съответствието с устава по чл. 22, ал. 1, т. 1 на взетите от управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия решения и тяхното изпълнение, както и съответствието им с решенията на органите на национално равнище, включително при решение на контролната комисия на БФС;
2. представя пред общото събрание на регионалната фармацевтична колегия отчет за своята дейност и предложение за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет;
3. при констатирани нарушения на закона, устава или решенията на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в управителния съвет на БФС, или свиква общо събрание на регионалната фармацевтична колегия;
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) при констатирани нарушения на решенията на органите на национално равнище на БФС свиква извънредно заседание на общото събрание на регионалната фармацевтична колегия в 30-дневен срок от получаването на решението на контролната комисия на БФС.
(3) Заседанията на комисията по ал. 1 са закрити. Председателят и членовете ѝ могат да присъстват на заседанията на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.


Чл. 28. (1) Комисията по етика и качество на регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с устава на колегията.
(2) Комисията по ал. 1 се ръководи в работата си от устава на колегията, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика.
(3) Комисията по ал. 1:
1. следи за спазване на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията;
2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т. 1;
3. осъществява други функции, възложени ѝ от общото събрание на регионалната колегия.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Членовете на комисията по ал. 1 съставят актовете за установяване на нарушенията по чл. 37, ал. 1 и дават препоръки за отстраняването им.
(5) Заседанията на комисията по етика и качество са открити.


Чл. 29. (1) Лицата, работещи по трудов договор, избрани в органите по чл. 20, т. 2 и 3, имат право на платен служебен отпуск по чл. 161 от Кодекса на труда в размер до 10 работни дни за календарна година, а лицата, избрани в органа по чл. 20, т. 4 - в размер до 20 работни дни.
(2) Отпускът по ал. 1 се заплаща по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват своевременно в писмен вид работодателя за времето на ползване на отпуска.
(4) Отпускът по ал. 1 не може да се компенсира с парично обезщетение, не може да се прибавя към платения годишен отпуск и не може да бъде отлаган за следващата календарна година.
(5) За отчитане на отпуск по ал. 1 се води специална книга при работодателя.


Чл. 30. (1) За членове на управителния съвет, на контролната комисия, на комисията по етика и на комисията по качество на БФС и в органите на регионалните фармацевтични колегии не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от следните органи:
1. управителен съвет;
2. контролна комисия;
3. комисия по етика;
4. комисия по качество;
5. комисия по етика и качество.
(3) Членовете на органите на БФС не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:
1. самите тях;
2. техните съпруг или съпруга;
3. роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
4. лицата, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители.
(4) Разпоредбата на ал. 3 се прилага и в случаите, когато член на органите по ал. 1 има личен финансов интерес от вземаното решение.


Глава четвърта.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I.
Членство
Чл. 31. (1) Членството в БФС възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията на която магистър-фармацевтът упражнява дейността си, а за магистър-фармацевт, който не упражнява професията си - по постоянен адрес.
(2) Вписването се извършва след подаване в колегията по ал. 1 на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единният граждански номер, съответно личният номер - за чужденец, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
(3) Към заявлението за вписване се прилагат:
1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) документ за придобита специалност или за научна степен - при наличие на такива;
3. документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето;
4. (отм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.)
5. свидетелство за съдимост;
6. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.)
7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., нова - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Обстоятелствата относно наложените наказания на членовете на БФС при подновяване на членството се установяват служебно.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Чуждите граждани извън тези по ал. 4 прилагат към заявлението за вписване и следните документи:
1. документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, или
3. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето.


Чл. 32. (1) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява наличието на изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.
(2) При съответствие с изискванията по ал. 1 вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по чл. 31.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 в случаите по чл. 17 от Закона за признаване на професионални квалификации се извършва служебно след получаване на уведомлението от органа по признаването.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в срока по ал. 2.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) В срок до един месец от вписването в регистъра по чл. 31, ал. 1 управителният съвет на БФС издава членска карта по образец, утвърден от БФС.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказ за вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия се прави при:
1. неспазване на изискванията по чл. 31, ал. 2 - 6;
2. заличаване на лицето от регистъра на друга регионална фармацевтична колегия - за срока на наказанието.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Отказът по ал. 6 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред управителния съвет на БФС, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 13 от 2008 г., в сила от 08.02.2008 г.) Решенията на управителния съвет на БФС могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В регистрите по чл. 5, ал. 1, т. 4 се вписват следните обстоятелства:
1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
2. адресът по местоживеене и месторабота;
3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) специалността, научната степен - номер и дата на дипломата;
5. наложените наказания по реда на този закон;
6. други.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Управителният съвет на съответната регионална фармацевтична колегия уведомява управителния съвет на БФС за всички вписани обстоятелства в регистъра ѝ чрез отразяването им в националния електронен регистър в съответствие с правилата по чл. 12, т. 9.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2019 г.) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, и органите на съдебната власт, пред които следва да се установят обстоятелства, вписани в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, или на които са необходими данни, налични в националния електронен регистър по чл. 5, ал. 1, т. 4, приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване на уникален идентификационен номер от националния електронен регистър на членовете на БФС в съответното искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или от подателите представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни.


Раздел II.
Права и задължения
Чл. 34. Членовете на БФС имат право:
1. да избират и да бъдат избирани в централните и регионалните органи на БФС;
2. да се ползват от помощта на БФС при спорове, свързани с упражняването на професията, и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях;
3. да бъдат информирани за дейността на БФС;
4. на материална помощ съгласно устава на БФС в случаи на прекратяване на трудовите и гражданските им правоотношения, възникнали при упражняване на професията "магистър-фармацевт", на загубена трудоспособност, както и на материална помощ за семействата им в случай на тяхната смърт;
5. да се ползват от помощта на БФС за повишаване на квалификацията си;
6. на достъп до информацията, вписана в регистъра.


Чл. 35. Членовете на БФС са длъжни да:
1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
2. спазват правилата за добра фармацевтична практика;
3. спазват устава на БФС и устава на регионалната фармацевтична колегия;
4. уведомяват управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия, в която членуват, за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.


Глава пета.
НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
1. неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) неспазване на правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Контролът по спазване на правилата за добра фармацевтична практика по чл. 5, ал. 1, т. 3 се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" по реда на Закона за лечебните заведения съвместно с Българския фармацевтичен съюз.


Чл. 38. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За нарушения по чл. 37, ал. 1, т. 1 на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:
1. порицание;
2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
3. заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години.


Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нарушенията по чл. 37, ал. 1, т. 1 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актовете по ал. 1 се съставят от членовете на комисията по етика и качество към съответната регионална фармацевтична колегия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.


Чл. 40. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на съответната регионална фармацевтична колегия.


Чл. 41. (1) Налагането на наказанията по чл. 38 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато при разглеждането на жалби органите по чл. 15, 16 и 28 констатират данни за други нарушения извън тези по чл. 37, ал. 1, т. 1, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.


Чл. 42. Лицата, които по силата на служебните си задължения имат достъп до информация от регистъра на магистър-фармацевтите, са длъжни да не я разгласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.


Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.


§ 2. В двумесечен срок от изтичането на срока по § 1 регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии по списъците по § 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални центрове по здравеопазване.


§ 3. В едномесечен срок от провеждането на изборите по § 2 магистър-фармацевтите, които упражняват професията си, са длъжни да подадат заявления за вписване в регистъра на съответната регионална фармацевтична колегия.


§ 4. В едномесечен срок от изтичането на срока по § 3 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз за избор на органи на съюза. Първият конгрес на Българския фармацевтичен съюз се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице.


§ 5. (1) До конституирането на съсловната организация на магистър-фармацевтите по реда на този закон, но не по-късно от 1 февруари 2007 година, Висшият съвет по фармация продължава дейността си в последния състав, определен от министъра на здравеопазването.
(2) Представителите на съсловната организация на магистър-фармацевтите във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването се определят след конституирането на Българския фармацевтичен съюз.


§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2 след думите "Съюза на стоматолозите в България" се добавя "трима представители на Българския фармацевтичен съюз".
2. В чл. 182:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Съсловните организации на лекарите, на стоматолозите, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти организират, координират, провеждат и регистрират продължаващото медицинско обучение на лекарите, на стоматолозите, на магистър-фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинската академия.";
б) алинея 3 се изменя така:
"(3) Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности могат да участват в провеждането на продължаващото медицинско обучение на лекари, стоматолози и магистър-фармацевти при условия и по ред, определени в договори с Българския лекарски съюз, със Съюза на стоматолозите в България и с Българския фармацевтичен съюз."
3. В чл. 183 се създава ал. 5:
"(5) Магистър-фармацевтите упражняват медицинска професия при условията на ал. 1 и чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите."


§ 7. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г., бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57 и 68 от 2006 г.) в чл. 330, ал. 2 т. 3 се изменя така:
"3. служителят е заличен от регистрите на съсловните организации по Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, от регистъра на съсловната организация на магистър-фармацевтите по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;".


§ 8. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г.) чл. 324, ал. 2 след думата "лекар" се поставя запетая, а думите "или стоматолог" се заменят със "стоматолог или магистър-фармацевт".


§ 9. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г., бр. 70 и 111 от 2004 г., бр. 37, 76, 85, 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31 и 34 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 68:
а) алинея 6 се изменя така:
"(6) Ръководителите на аптеки на лечебни заведения или на общини трябва да:
1. са дееспособни български граждани, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария;
2. отговарят на условията на чл. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
3. не са лишени от право да упражняват професията на магистър-фармацевт;
4. имат най-малко една година стаж като магистър-фармацевти;
5. не са осъждани за престъпления, свързани с упражняване на професията им, за присвоителни престъпления или за умишлени престъпления срещу личността.";
б) алинея 7 се отменя.
2. В чл. 73, ал. 1 думите "съсловната организация на фармацевтите" се заменят с "Българския фармацевтичен съюз".
3. В чл. 74, ал. 1, т. 2 думите "чл. 68, ал. 6 и 7" се заменят с "чл. 68, ал. 6".
4. В чл. 81, ал. 2, т. 2 думите "чл. 68, ал. 5, 6 и 7" се заменят с "чл. 68, ал. 5 и 6".
5. В чл. 81а, ал. 2 думите "чл. 68, ал. 5, 6, 7 и 8" се заменят с "чл. 68, ал. 5, 6 и 8".


§ 10. В Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (обн., ДВ, бр. 83 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 и 85 от 2005 г., бр. 30 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.";
б) създава се ал. 5:
"(5) Вписването в регистъра на районната колегия на БЛС, съответно на районната колегия на ССБ, на лекарите и стоматолозите, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред."
2. Създава се чл. 36а:
"Чл. 36а. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра медицинска практика."


§ 11. В Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 1, т. 2 след думата "специалисти" се добавя "предлага го на министъра на здравеопазването за утвърждаване и обнародване в "Държавен вестник".
2. В чл. 35:
а) алинея 4 се изменя така:
"(4) Медицинските сестри и акушерките, граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на наредбите по чл. 194, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 от Закона за здравето.";
б) създава се ал. 5:
"(5) Вписването в регистъра на регионалната колегия на медицинските сестри и акушерките, граждани на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, се извършва въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление, придружено от копие на документите, постъпили в Министерството на здравеопазването. Вписването се смята за извършено от момента на получаването на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред."
3. Създава се чл. 39а:
"Чл. 39а. Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, които оказват медицинска помощ при условията и по реда на чл. 186, ал. 5 от Закона за здравето, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително кодекса за професионална етика и правилата за добра практика по чл. 8, т. 5."
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 август 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2007 Г.)

§ 37. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 22, който влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 08.02.2008 Г.)

§ 15. (1) Подзаконовите и другите актове по прилагането на закона се издават в едномесечен срок от влизането му в сила.
(2) До влизането в сила на актовете по ал. 1 издадените актове по прилагането на отменените с § 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 разпоредби се прилагат, доколкото не му противоречат.


§ 16. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2008 Г.)

§ 75. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата на § 64, т. 2, която влиза в сила от 14 април 2008 г., и на разпоредбите на § 9, т. 4, § 41, 42 и 43, които влизат в сила от 26 юли 2008 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква "а", т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква "а", § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква "б", който влиза в сила от 30 септември 2011 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.
Преходни и Заключителни разпоредби
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква "б", т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 28, т. 6 - 12 и т. 14 - 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 - 22 и т. 36 - 40, § 41, т. 2 - 8, т. 9, букви "а" и "в" и т. 10, които влизат в сила от 1 април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква "а" относно думите "и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания", т. 9, буква "а" относно думите "както и медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", т. 9, буква "г" относно думите "и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания" и относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и т. 9, буква "д" относно ал. 15, т. 3 и ал. 16 относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания", т. 25, буква "а" - ал. 1, т. 13 относно думите "помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания" и т. 25, буква "б" относно ал. 4 относно думите "и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и "и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква "б", които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ
Заключителни разпоредби
(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2019 Г.)

§ 15. (1) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат избор на делегати за общо събрание на колегията в съответствие с чл. 21, ал. 1 в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Регионалните фармацевтични колегии на БФС провеждат общи събрания за избор на делегати в съответствие с чл. 7 в срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон, като избраните делегати формират следващото редовно заседание на конгрес на БФС.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2020 Г.)

§ 4. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка по чл. 63 от Закона за здравето през 2020 г. или 2021 г. управителният съвет на съответната съсловна организация по Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите може да вземе решение редовното заседание на събора или на конгреса на съответната съсловна организация да се проведе не по-късно от три месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато поради изтичане на законоустановения мандат редовното заседание на събора или на конгреса е за избор на определените в съответния закон нови органи на съсловната организация. Датата, мястото на провеждане и дневният ред на събора или на конгреса се определят от управителния съвет на съответната съсловна организация и се съобщават на районните колегии/регионалните колегии не по-късно от един месец преди провеждането.
(3) В случаите по ал. 2, когато в срока по ал. 1 не е свикан събор или конгрес за избор на определените в съответния закон органи на съсловната организация, съборът или конгресът на съсловната организация се свиква от министъра на здравеопазването в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2 органите на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия изпълняват функциите си до избора на нови органи на национално равнище и на районната колегия/регионалната колегия, но за не повече от 4 месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 7. Законът влиза в сила от 30 септември 2020 г.

Приложение към чл. 19, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.)

Седалища и райони на регионалните фармацевтични колегии

1. Благоевград: общини Банско, Белица, Благоевград, Г. Д., Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.
2. Бургас: общини Айтос, Приморско, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево.
3. Варна: общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово.
4. Велико Търново: общини Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол.
5. Видин: общини Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.
6. Враца: общини Борован, Б. С., Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин.
7. Габрово: общини Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна.
8. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла.
9. Кърджали: общини Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.
10. Кюстендил: общини Бобовдол, Бобошево, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Дупница, Трекляно.
11. Ловеч: общини Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица.
12. Монтана: общини Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово.
13. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Пазарджик: общини Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница.
14. Перник: общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън.
15. (доп. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 30.09.2020 г.) Плевен: общини Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Левски, Кнежа, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг.
16. Пловдив: общини Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Лъки, Марица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Съединение, Хисаря, Кричим, Перущица, Стамболийски, Куклен, Сопот.
17. Разград: общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян.
18. Русе: общини Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово.
19. Силистра: общини Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан.
20. Сливен: общини Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица.
21. Смолян: общини Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе.
22. София - столична: райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски, Триадица.
23. София: общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Г. М., Долна баня, Драгоман, Е. П., Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Пирдоп, Чавдар, Челопеч.
24. Стара Загора: общини Братя Даскалови, Гълъбово, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан.
25. Търговище: общини Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.
26. Хасково: общини Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково.
27. Шумен: общини Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен.
28. Ямбол: общини Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол.