Навигация

Политика за поверителност на Регионална фармацевтична колегия София-столична

Настоящата Политика за поверителност на уеб сайта на Регионална фармацевтична колегия София-столична има за цел да Ви информира защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права. Интернет страницата се администрира, съответно личните данни, събрани от посетителите на страница, се обработват от РФК София-столична.

За контакт с Регионална фармацевтична колегия София-столична (РФК София-столична):
Адрес: София 1000, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ №10, ет. 1
Електронна поща: officerfksofia@gmail.com
Интернет страница: www.rfk-sofia.org


Защо обработваме лични данни

Регионална фармацевтична колегия София-столична обработва лични данни във връзка със спазването на законови задължения, упражняването на официални правомощия, изпълнението на задачи от обществен интерес, легитимен интерес, архивиране в обществен интерес, както и за цели, за които субектът на данни (физическото лице, за което се отнасят данните) е дал съгласие за обработване на данните му.

РФК София-столична обработва лични данни, събрани по повод членството на магистър-фармацевти в организацията в тази интернет страница (магистър-фармацевти, които членуват в РФК София-столична, ползващи сайта rfk-sofia.org могат да се запознаят и с отделно обособената в края на текста Политика за защита на лични данни на магистър-фармацевти, членове на колегията. Запознаването с нея не отменя ангажимента със запознаването и съгласяването с Политика за поверителност на Регионална фармацевтична колегия София-столична), предоставяне на информация по отправени от Вас запитвания, получени както по електронен път, така и на хартия, а също така и за публикуване на информация относно дейността на организацията, молби за разпространение на информация на членове и партньори на колегията, публукуване на допитвания и гласувания сред членовете на колегията, публикуване на новини, бюлетини, видео и снимки и други публикации за защита на магистър-фармацевтите и развитието на професията с оглед изтъкване на жизненоважната роля на магистър-фармацевтите като медицински специалисти.

Събраната информация през интернет страницата се обработва от колегитя единствено с цел предоставяне на искани от магистър-фармацевти услуги и заинтересовани лица, подадени от Вас заявки за електронни услуги и осъществяване на връзка с Вас, като читатели на сайта или членове на колегията. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате страницата или за да осъществите достъп до нейното съдържание.

При осъществяване на основната си дейност РФК София-столична обработва личните данни на физически лица – магистър-фармацевти, заинтересовани лица, институции, професионални организации във връзка с възникването, развитието и прекратяването на членство на магистър-фармацевти в организацията, тяхното улеснено административно обслужване и изпълнение на законови задължения.

Действащите нормативни правила за защита се прилагат от РФК София-столична по отношение на всяка лична информация, независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно или на хартия. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с нормативните изисквания, личните Ви данни се събират и използват на изрично посочено основание, съхраняват се сигурно и РФК София-столична предприема необходимите организационни и технически мерки за предотвратяване на нарушение в сигурността на данните.

Вашите лични данни се събират основно по електронен път, но РФК София-столична обработва данни и на хартиен носител. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или в момента на получаване на данните им.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:
1. Изпълнение на законови задължения и провеждането на политики от компетентността на РФК София-столична;
2. Достъп до информация за членство и за членовете на РФК София-столична;
3. Административно обслужване, електронни административни услуги и изпълнение на задължения по съществуващото правоотношение;
4. Жалби, сигнали и други искания чрез формата за контакт. Съгласието за обработка на личните Ви данни, разкрити във формата на контакт в интернет страницата, се документира чрез натискане на бутон или чекбокс (check box) във формата за контакт, включително с отбелязване, че сте запознат/а с правилата за защита на личните данни и сте информиран/а за правата си, както и че сте пълнолетно лице. В допълнение на това колегията осигурява подходящи мерки и средства за защита на Вашите права, като по този начин Вие няма да получавате непоискани съобщения на Вашия email. Колегията запазва Вашето съгласие за обработка на личните данни в електронна форма;
5. За популяризиране на дейността на колегията посредством изпращане на информация, новини, бюлетини и други информационни съобщения към Вас: Вашите имена, GSM номер и email. За тези цели колегията изисква Вашето изрично съгласие.
6. За целите на статистически проучвания с оглед подобряване на облика на сайта, РФК София-столична обработва данни за Вашия пол, като всички останали Ваши лични данни се анонимизират с оглед тази конкретна цел и по този начин при провеждане на статистическото проучване Вие не можете да бъдете идентифицирани по никакъв начин;
7. За целите на същото колегията обработва личните данни на физическите лица – членове, контрагенти и подизпълнители, както и на своите служители и работници по начина, посочен по-горе.

Какви лични данни обработваме

В изпълнение на законовите си задължения и официални правомощия РФК София-столична обработва лични данни на магистър-фармацевти, редовни и доброволни членове на колегията.

При изпълнение на задълженията си за административно обслужване се обработват данни за физическата идентичност на физически лица и техни данни за контакт (e-mail адрес и телефонен номер), с цел отговор на сигнали, запитвания, жалби, молби и др., като се обработват само лични данни, относими към конкретния случай, а когато се обработват данни на членове на колегията – се обработват данни, за които колегията е упълномощена според нормативните разпоредби.

Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. РФК София-столична осигурява подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

Основни принципи при обработката на данните

РФК София-столична зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при изпълнение на законоустановените задължения, предоставяне на административни услуги.

РФК София-столична обработва лични данни при спазване на принципите законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Какви са Вашите права

Вие имате право да упражните правата си по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента) пред РФК София-столична. Личните данни, свързани с членството на магистър-фармацевти в РФК София-столична, се събират въз основа на ЗСОМФ и други нормативни актове.

Когато личните данни се обработват въз основа на Ваше съгласие, можете да оттеглите същото по реда, по който сте го предоставили – с попълване на формата за обратна връзка в настоящата интернет страница с искане в свободен текст обработването на лични данни да бъде прекратено за посочени от Вас цели (когато съгласието е дадено през интернет страницата) или с попълване на формуляр за оттегляне на съгласие, който можете да получите от администрацията на колегията (когато съгласието е дадено с писмена декларация-съгласие).Оттеглянето на съгласие не е валидно в случаите, които се отнасят до членство и членове на РФК София-столична, тъй като те са регламентирани изрично в други нормативни актове.

Вие имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашето положение, да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на РФК София-столична или на трета страна.

В тези случаи РФК София-столична ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Хостинг, Лог файлове, „Бисквитки“, Уеб анализ и социални медии

1. Хостинг

Хостингът на интернет страницата се осъществява посредством използването на услугите на “СуперХостинг.БГ“ ООД, ЕИК 131449987, с адрес България, гр. София, 1797, район Изгрев, кв. Изток, бул. “Д-р Г. М. Димитров“ №36. (https://www.superhosting.bg/). Като доставчик на такива услуги същото дружество е посочило изрично в политиката си за поверителност, публикувана на следната интернет страница https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.phpкаква информация, получавана през съдържанието на интернет страниците, хоствани от нея, ще обработва и ще споделя на трети лица, без да изисква съгласие на адресата на личните данни. Споделянето на такава информация се налага, когато предоставянето й е необходимо за да се съобрази с изискванията на закона или на съдебен процес, да защитят права или собственост на сайта или неговите посетители, да се идентифицират индивиди, които нарушават закона или правата на трети лица и да сътрудничи на разследване за евентуални незаконни дейности. Предвид това когато потребителите на всяка една от двете интернет страници споделят лични данни, ще се приема, че са предоставили съгласието си за разкриването им за посочените по-горе цели.

Допълнителна сигурност посредством използването на SSL сертификат

SSL е съкращение от английското Secure Socket Layer и представлява допълнителна защита от криптографски характер, която обезпечава по-висока сигурност на връзката между Вашия клиентски браузър и уеб сървъра, на който е разположен нашият сайт. При установяване на интернет връзка, данните, които се предават, са в ĸoдиpaн вид, което затруднява разкриването на съдържанието им /в това число – споделяните лични данни, информация, която може да доведе до индивидуализиране на потребителя, банкова информация и т.н./

2. Лог Файлове

При всяко използване на интернет, използвания от Вас браузър предава определена информация, която колегията съхранява в лог файлове. Тази информация се пази за кратко време, за да се идентифицират смущенията и от съображения за сигурност. Лог файловете, които трябва да се поддържат с доказателствена цел, не се изтриват, докато съответният инцидент (опит за нарушаване или нарушаване на сигурността на данните) не бъде изцяло разрешен, като в отделни случаи могат да бъдат предадени на разследващите органи. Лог файловете се използват и за целите на анализа (без или с непълен IP адрес).

В лог файловете се съхранява по-специално следната информация:
 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на крайното устройство, използвано за достъп до интернет страницата на Дружеството;
 • име на заредените файлове или информация;
 • дата и час, както и продължителност на престоя в сайта;
 • количество прехвърлени данни;
 • операционна система и информация за използвания интернет браузър, включително за инсталираните добавки (напр. Flash Player).


3. „Бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се записват на използвания от Вас компютър, когато посещавате дадена интернет страница. В случай че имате достъп до тази интернет страница в друг момент, браузърът изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на крайното устройство.

Когато посещавате интернет страницата на колегията, Вие сте запитвани в изскачаща лента за „бисквитки“ (cookie layer pop up) дали желаете да разреши „бисквитките“, които са активирани за страницата, или желаете да ги деактивирате в настройките.

В случай че „бисквитките“ се блокират, в браузъра се записва една „бисквитка за отказ“ (opt out cookie). Тази „бисквитка“ служи само за целите на активиране на Вашето възражение. Деактивирането на „бисквитките“ може да забрани отделни функции на интернет страницата на колегията и да влоши работата на страницата.

Колегията използва следните бисквитки:
 • Бисквитки, които съхраняват определени настройки на интернет страницата;
 • Бисквитки, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.


Бисквитките се използват в рамките на конкретни сесии и за целите на персонализирано насочване на информация за извършваната от колегията дейност.

4. Уеб анализ

РФК София-столична събира статистическа информация за използването на интернет страницата, за да направи страницата по-достъпна за потребителите си, както и нуждите на проучвания. Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични „бисквитки“ или чрез оценка на лог файловете, съдържат следните данни с оглед статистически и рекламни цели на колегията – броя на посетителите на интернет страницата, държавата и населеното място, откъдето влизат в сайта, възраст, пол и интереси на потребителите, вида на устройството и браузъра, от които се влиза на сайта, сесии на интернет страницата и тяхната продължителност.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според указанията на колегията, а не за собствени цели.

Доставчик на такъв инструмент е Google Analytics и Google AdWords.

Google Analytics и Google AdWords се предлагат от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Колегията ползва Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите.

Вие може да възразите срещу събирането и обработването на данните си като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Събираната информация от личен характер не се използва за целите на извършване на профилиране на потребителите.

5. Приставки за социални мрежи

Колегията използва и т.нар. социални приставки от различни социални мрежи. Когато се използват приставките, интернет браузърът, използван от Вас, установява директна връзка със сървърите на съответните социални мрежи. По този начин съответният доставчик получава информация, че интернет браузърът Ви е осъществил достъп до съответната страница в социалните мрежи, дори ако нямате потребителски профил при този доставчик или в момента не сте влезли във Вашия профил. В този случай лог файловете (включително и IP адресът) се предават директно от интернет браузъра до сървър на съответния доставчик и съответно се съхраняват там. Доставчикът или неговият сървър могат да се намират извън ЕС или ЕИП.

Приставките са самостоятелни разширения от доставчиците на социални мрежи, поради което колегията не може да влияе върху обхвата на данните, събирани и съхранявани от тях. Отделно посредством страницата на колегията във „Facebook“ се събират и обработват следните лични данни на потребители на „Facebook“ – пол, възраст и местоположение. Данните се събират и обработват по силата на договорени условия с „Facebook“, като същите данни се използват от колегията единствено за целите на маркетинг и реклама, без да се предават на трети страни. Целта и обхватът на събирането, продължителността на обработването и използването на данните от социалната мрежа, както и Вашите права могат да бъдат намерени в политиката за защита на личните данни на съответната социална мрежа.

6. Външни връзки

Интернет страницата на колегията може да съдържа връзки към страници на трети страни. Ако кликнете върху връзката, РФК София-столична няма инструменти за влияние върху обработването на данните, изпратени от Вас към третата страна, поради което колегията не поема отговорност за обработването на такива лични данни от трети страни.

Прехвърляне на данни

РФК София-столична не осъществява трансфер на лични данни в държави, извън Европейския съюз.

При осъществяване на дейността на колегията може да се наложи да се споделят Вашите лични данни с някои от следните лица:

Регулаторни, държавни и съдебни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Доставчици на услуги (счетоводни, правни, поддръжка на ИТ системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни.

Във всички случаи РФК София-столична сключва договори в писмена форма с организациите, с които работи, като изисква от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашата персонална информация. Колегията трансферира на тези контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да предоставят договорените услуги, без да им се разрешава да използват Вашата информация за техни собствени цели.

Вашите права във връзка с личните Ви данни, които се обработват от колегията

Колегията Ви предоставя информация относно процесите по обработване на Вашите лични данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Колегията предоставя информацията писмено или по друг начин, включително, с електронни средства.

Колегията Ви предоставя безплатно информация относно действията, предприети във връзка с искане относно упражняването на Ваши права, в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Колегията Ви информира за всяко такова удължаване в срока от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

Ако РФК София-столична откаже да предприеме действия по Вашето искане, същото Ви уведомява в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможността за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни.
Когато отправените към колегията искания са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, колегията може да наложи такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия.

Вашите права са, както следва:

1. Право на информация и достъп:
Имате право да получите от РФК София-столична потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и, ако това е така, да получите достъп до данните и свързаната с тях информация.

2. Право на корекция и заличаване:
Имате право да поискате от РФК София-столична коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до Вас, което коригиране следва да бъде извършено без неоправдано отлагане. Вземайки предвид целите на обработката, имате право да поискате допълване на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.
Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, освен когато изтриването на данните би довело до накърняване на чужди права и интереси, включително на РФК София-столична, или е налице нормативно задължение за съхранението им.
Когато РФК София-столична е предоставило Ваши лични данни на трети лица в изпълнение на свое договорно задължение или при наличие на легитимен интерес, а впоследствие е възникнало за него задължение да изтрие личните Ви данни, то предприема необходимите мерки, за да уведоми третите страни, получили данните, че е постъпило искане за изтриване и те следва също да изтрият всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

4. Ограничаване на обработката:
Имате право да изискате от РФК София-столична ограничаване на обработването на Вашите данни, освен когато ограничаването на обработването би довело до накърняване на чужди права и интереси, включително на РФК София-столична, или е налице нормативно задължение за съхранението им.

5. Възражение срещу обработката на данни:
Вие имате право да възразите срещу обработката на данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или обработването е за целите на легитимните интереси на РФК София-столична или на трета страна.

Възражението срещу директния маркетинг е безусловно и се прилага от РФК София-столична в разумен срок.

В случай че личните данни се обработват само на основание на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие по начина, посочен по-горе. Законосъобразността на обработката на данните преди оттеглянето на съгласието остава непроменена.

6. Преносимост на данни:
Имате право да получавате данните, които са налични при РФК София-столична, в структуриран и машинно четим формат или - ако е технически осъществимо - да поискате РФК София-столична да прехвърли тези данни на трета страна, посочена от Вас.

7. Право на жалба пред Комисия за защита на личните данни:
Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, телефон: 02/91-53-518, Email: kzld@cpdp.bg.

За да упражните правата си съгласно Регламента можете да пишете на електронна поща, посочена по-горе, или да пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-горе.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

РФК София-столична ще Ви отговори във формата, в която се отправили запитването си – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго. В случай че РФК София-столична има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането, може да се поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността. Ако не се получи такава информация и не е възможно да се идентифицира заявителя, РФК София-столична може да откаже да предприе действия по отправено искане за упражняване на някое от посочените в тази Политика права.

РФК София-столична съхранява Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. Легитимен интерес на РФК София-столична е да запази определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договор с Вас.

След изтичането на срока за съхранението им данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител-чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от тях.

РФК София-столична запазва правото си да променя мерките за сигурност и защита на данните, ако това се налага поради техническо развитие с цел по-добрата защита на данните. В такива случаи РФК София-столична ще измени съответно политиката за защита на данните и ще актуализира съответно текущата версия на известието за защита на данните.

Допълнителна политика за защита на личните данни на магистър-фармацевти, членове на РФК София-столична (запознаването и съгласяването с нея не отменя задължението за съгласяване с целия документ Политика за поверителност на личните данни на Регионална фармацевтична колегия София-столична).

РФК София-столична събира и обработва лични данни във връзка с предоставени публични правомощия и изпълнение на задачи от обществен интерес по смисъла на чл.6, §1, б.“д“ от Регламент 2016/679 във връзка със ЗСОМФ, Устава на Българския фармацевтичен съюз, Устава на РФК София-столична и „Правилник за структурата, организация и реда за водене и поддържане на Регистъра на членовете на Българския фармацевтичен съюз. Уникален идентификационен номер (УИН). Европейска професионална карта“, при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на своите членове.

С цел предоставяне и автоматизиране на услугите, които предлагаме, ние използваме личните данни на нашите членове от Регистъра на РФК София-столична. Някои от услугите изискват да предоставите допълнителна информация. Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност (име, снимка, ЕГН, документ за самоличност, дата на раждане, адрес (постоянен, настоящ), телефон, електронен адрес, съдебно минало), данни относно месторабота (място на работа и работодател, наложени наказания по ЗСОМФ), данни относно образование (придобита ОКС магистър по фармация, специалност, преминати форми на продължаващо медицинско обучение).

Данните получаваме при подаване на заявление за членство в регионалната колегия на БФС по силата на чл.31, ал.2 от Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите. Съгласието ви за обработката на данните се извлича от искането ви вписване като член на РФК София-столична на БФС и определените в закона задължителни реквизити на заявлението за вписване и на данните в регистъра по чл.33, ал.1 от ЗСОМФ.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на задълженията за водене на регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ.

Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции rfk-sofia.org е и информационна платформа (публична среда), която позволява на държавни институции, организации, граждани, работодатели, агенции за заетост и др. подобни лица да разглеждат предоставената от вас информация. Това означава, че публичната информация за Вас може да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, над които БФС не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат равностойна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до личните Ви данни в регистър на РФК София-столична е посредством ЕГН, а достъпът до Вашият личен профил на член на РФК София-столична е посредством ЕГН и УЕБ код от професионалната Ви карта. Вие можете да видите информацията, която е достъпна там и при невярно, неточно или друго съдържание незабавно да ни уведомите.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за нашите членове, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашите услуги и/или на обществеността.

Публикуването и достъпът на данни от документи за самоличност, налични в регистъра на РФК като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. е забранен през www.rfk-sofia.org. Предупреждаваме, че това е рисково и за целите на нашите услуги не трябва да се предоставят данни от документите за самоличност. Верификацията се осъществява посредством защитен и криптиран канал за комуникация.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В нашия сайт например работодателите посочват име и адрес на компанията, регистрация по ДДС или официален регистрационен номер, както и име, адрес, телефон и е-мейл адрес на поне едно лице за контакт.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до Вашите лични данни

Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия личен профил на член на РФК, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до Вашия профил е защитен с УЕБ код от Вашата професионална карта. Вие носите отговорност да пазите в тайна този УЕБ код. Можете да уведомявате за променя на информацията, въведена във Вашия профил по всяко време и по определения за това начин. Никой няма право да променя информация във Вашия акаунт, без основание за това. Ползвателите на интернет страницата нямат право да предоставят данни относно техния УЕБ код от професионална карта на други лица.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, както и за профилиране. Изключение от това правило са всички съобщения получени на вашия имейл за регистрация, свързани с: дейността на РФК София-столична и БФС, програми на РФК София-столична и БФС, предоставяне на лекарствена информация, съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугите предоставяни от www.rfk-sofia.org или са включени в комуникация свързана с предлаганите услуги.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели, за профилиране или маркетинг.

Съгласие :

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Законодателството – Закон за съсловната организация на магистър - фармацевтите.

Част от данните от регистъра се обнародват в Държавен вестник по силата на чл.12, т.4 от ЗСОМФ – трите ви имена, РФК, в която сте вписани и УИН.

Данните ви от регистъра на РФК на БФС относно физическа идентичност, образование и месторабота се предават по силата на чл.33, ал.1 и ал.3 от ЗСОМФ на Управителен съвет, който води национален електронен регистър на членовете на БФС по чл.5, т.4 от ЗСОМФ. УС на БФС обработва личните ви данни по силата на ЗСОМФ и вписването ви в регистъра на РФК на БФС.

След вписване в регистрите на членовете на РФК София-столична не можете да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви с оглед упражняването на регулирана професия, както и да искате заличаване преди изтичане на определените в закона срокове.

Отказът за последваща обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност да бъдете член на БФС и трябва да е придружен от молба за прекратяване на членството ви в РФК София-столична.

Данните ви се съхраняват в определените от БФС срокове – 20 години след прекратяване/прекъсване на членството ви в БФС. Посоченият срок е необходим за удостоверяване на правото ви да упражнявате професия към минал период и вашата отговорност.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:
 • Обработването на Вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др. подобни.
 • Обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.


Възражението следва да бъде подадено в писмен вид и да бъде подписано от Вас.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
 • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до Вашите лични данни;
 • Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на въведени от Вас лични данни;
 • Да Ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
 • Да не предоставяме данните Ви на трети лица за маркетингови цели без Вашето изрично съгласие;
 • Да отговаряме писмено и мотивирано на Ваши възражения в 14-дневен срок от тяхното получаване;
 • При промяна в настоящата Политика да Ви информираме своевременно по подходящ за това начин.


Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекъл срока за обработката им.
 • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
 • ограничаване на обработването; на обяснения при нарушения в режима на защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.


РФК София-столична прилага мерки за подсигуряване на коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта, Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. РФК София-столична не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието в сайта, което не е генерирано от РФК София-столична, нито за достъп по престъпен или неправомерен начин до лични данни, въпреки предприетите разумни мерки за защита от страна на РФК София-столична.

Предаване на трета държава или международна организация:

Извън описаното по – горе относно достъпа до публичната част на електронния регистър и личния профил на член на РФК София-столична, данните не се предават на трета държава или на международна организация.

Информация за контакт

За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

Имате право на жалба до следните органи

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).