Навигация

История

Регионална фармацевтична колегия София-столична (РФК София-столична) е най-голямата регионална фармацевтична колегия в България, която представлява над 2000 практикуващи магистър-фармацевти, фармацевтични учени и преподаватели по фармация, работещи на територията на Столична община.

Членове на колегията
Членове на колегията са магистър-фармацевти, работещи в открити и болнични аптеки, занимаващи се с клинични проучвания, производство и дистрибуция на лекарства, лекарствена безопасност и регулаторни дейности, здравна комуникация и лекарствена информация, работещи във фармацевтични представителства, институции и регулаторни органи, университети, фармацевтични факултети и колежи, в клиники, спешна помощ и медицински центрове, в НПО, асоциации и сдружения, заети като клинични фармацевти, военни фармацевти, квалифицирани лица, инспектори, лектори, изпълнителни директори, регионални, продуктови, маркетинг, бранд и пиар мениджъри и още много други. Всички те задължително преминават различни форми на продължаващо обучение, за да поддържат традиционно високото си ниво на професионализъм. Голяма част от членовете на колегията са преминали една или повече специализации, втора и трета магистърска степен, докторска степен и т.н. Членове на РФК София-столична са носители на регионални, национални и международни отличия и награди.

Приемане на закон за магистър-фармацевтите
РФК София-столична е учредена на 28 януари 2007 година, съгласно Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), който е обнародван в Държавен вестник през септември 2006 г. Колегията е една от 28-те регионални фармацевтични колегии на Български фармацевтичен съюз (БФС). Законът е приет осем години след създаването на закона за лекарите и денталните лекари. Дотогава действа Съюзът на фармацевтите в България (СФБ), все още няма регулация на професията, както в западните страни, водят се дела със здравна каса, тъй като няма преговори и преговорна група, както е сега. Приемането на ЗСОМФ е мотивирано и от присъединяването на България към Европейския съюз. С присъединяването на страната към ЕС, България се задължава да спазва европейските регламенти и да постига посочените цели в директивите, включително директивата за признаване на професионалните квалификации на регулираните медицински професии. Професията на магистър-фармацевта е една от регулираните професии в Европейския съюз, за упражняването, на която има минимални образователни изисквания, тъй като практикуването на професията има важна роля за опазването на живота и здравето на хората.

Учредяване
След приемането на ЗСОМФ се учредяват 28 регионални фармацевтични колегии, за да бъде учреден след това и Българският фармацевтичен съюз. Държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването (МЗ) и РЦЗ–София (сега СРЗИ), е задължена да учреди РФК София-столична (всички РФК) и Българският фармацевтичен съюз. Въпреки задължението на държавата да учреди структурите, не се отделят средства за организиране на учредителното събрание, а само се записват магистър-фармацевти в списъци за събранието.

Като председател на РФК-София град на СФБ (старият съюз, действащ преди 2007 г.), маг.-фарм. Венелин Сапунаров е сред водещите фигури в София, които настояват РЦЗ да организира учредителните събрания. Заедно с него зад каузата застават множество магистър-фармацевти, които спомагат за създаването на организацията. Сред тях са проф. Евгений Минков(†), проф. Александър Златков, проф. Илко Гетов, маг.-фарм. Любен Славчев(†), маг.-фарм. Петър Стамберов (†), маг.-фарм. Огнян Медаров (†) и много други, с чиято подкрепа колегията се учредява. Подкрепа оказват и от Фармацевтичния факултет на МУ-София, като след учредяването на колегията деканът по това време проф. Стефан Николов предоставя помещение на РФК София-столична, където магистър-фармацевтите да могат да се вписват и да подават документи (колегията все още не е имала офис). ХЕИ и РЦЗ-София (сега СРЗИ) също съдействат за основаването на колегията. Активно разпространяват информацията за учредяването и дистрибуторите „Хигия“, „Либра“ и „Стинг“. През същата година е създаден и e-Club Pharmacist - затворено фармацевтично интернет общество, което обсъжда въпроси, които вълнуват магистър-фармацевтите като Закона за съсловната организация, Закона за лекарствата, работата с НЗОК и други. В продължение на години интернет форумът на клуба е средище за обмяна на мнения, становища, критики, предложения.

Въпреки усилията на всички, първото учредително събрание на колегията, организирано на 10 декември 2006 г. в зала „Христо Ботев“, не се провежда, тъй като не присъстват достатъчно магистър-фармацевти и няма кворум. Така на 28 януари 2007 г. в „Интер Експо Център“ в София се провежда второто учредително събрание на колегията. В него участват близо 1400 магистър-фармацевти и има кворум. Събранието е свикано от РЦЗ – София, а изпратеният за представител на РЦЗ д-р Стефан Попвасилев, тогава заместник-директор на РЦЗ–София, води събранието и дава „юридически“ живот на колегията. Финансова помощ за подготовката и организацията на събранието не е предоставена нито от държавата, нито от фирмите. Проф. Евгений Минков, председател на Съюза на фармацевтите в България (старият съюз) съдейства за работата с МЗ и предоставя средствата за организирането на събранието (над 15 000 лв). На общите събрания на колегията и до днес все така трудно се събират достатъчно магистър-фармацевти, за да има кворум и през годините много усилия и средства са похабени напразно.

Устав
През годините РФК София-столична преминава през различни етапи на своето развитие, като един от основополагащите от тях е приемането на собствен устав. Организацията, въпреки изискването на закона, приема собствен устав 5 години по-късно - на 17.11.2012 г.

Политики
През първите години от своето съществуване колегията отстоява етичният модел във фармацията - само магистър-фармацевти да бъдат собственици на аптеки, който залага на това, че основно значение има здравето на хората и който управляващите променят, като от тогава досега връщането на този модел вече изглежда непостижим.

Водената от колегията политика през годините е насочена и към запазване на по-високи надценки за лекарствата с рецепта и заплащаните от здравна каса лекарства. През годините са организирани и протести срещу високите отстъпки, които аптеките дават на НЗОК. В лозунгите се предупреждава, че магистър-фармацевтите ще останат без работа и без аптеки, а „оцелелите“ ще работят в супермаркети с табела „Аптека“. Отстъпките падат, НЗОК е осъдена, но единствено работните места на магистър-фармацевтите се увеличават.

Колегията води борба и до днес и относно образователния ценз, който се изисква за медицинските специалисти, и непрестанните опити помощниците на фармацевтите да бъдат фармацевти, но без да имат необходимото образование за това. Колегията полага много усилия и за защита на трудовите права на наетите магистър-фармацевти.

През годините се инвестира в провеждане на множество кампании, насочени към обществото за представяне на професията, налагане и утвърждаване на факта, че магистър-фармацевтите са медицински специалисти (а не продавачи), повишаване на авторитета на специалистите по лекарствата и съобразяването на водените държавни политики в сферата на здравеопазването с магистър-фармацевтите.

Колегията има представители в различни комисии и експертни групи. Колегията осъществява контрол по упражняването на професията в София, следи за спазването на Правилата за добра фармацевтична практика, Етичният кодекс на магистър-фармацевта и др.

Колегията полога много усилия, за да въведе еднакви правила за своите членове и постигане на равнопоставеност, независимо от това къде работят и какви позиции заемат.
През годините колегията своевременно уведомява своите членове за всичко чрез мейлинг, уеб сайт, съобщения. С това колегията се стреми да постига повече прозрачност относно решенията и действията си и да улеснява своите членове.

Колегията се гордее, че през годините остава абсолютно независима. Финансовото обезпечаване на организацията е единствено от членски внос и от разрешените от закона приходи, като издаване на документи и обслужване на членовете. Няма дарения, няма финансиране от държавата, фармацевтични организации, търговски фирми или производители. Това дава възможност на ръководството на колегията да взема решения без да прави компромиси, без външен натиск и да изказва становища и мнения професионално, експертно и независимо.

Електронна РФК
РФК София-столична налага множество практики за първи път, които в последствие се приемат в цялата страна, на национално ниво. В началото всичко е на хартия, докато днес колегията улеснява членовете си с множество електронни услуги. Първа от съсловните организации и НПО колегията въвежда електронни услуги (от 2012 г.), електронни плащания през ePay и EasyPay (2016 г.), електронно известяване на членовете чрез sms, e-mail, уеб сайт.

По задание на РФК София-столична се създава електронен регистър на членовете, който в последствие и до момента се използва на национално ниво от БФС, а също така и от Съюза на художниците, Български лекарски съюз и други организации.

През годините колегията провежда и множество електронни допитвания и анкети, а също така и електронни гласувания, които не водят до по-висока активност, напротив предизвикват критиките на колеги от страната.

Колегията създава и модул „Моят личен профил на член на РФК София-столична“, чрез който членовете имат достъп до издаване на електронни удостоверения и проверка на точки от продължаващо обучение. Създава се и втори модул, който е предназначен за институции и заинтересовани лица, които могат да проверят автентичността на издадените електронни удостоверения чрез модула „Проверка на удостоверения“.

Международна дейност
Колегията съдейства на своите членове, които желаят да работят в страни от ЕС. Преди 2007 година, за да работят там, магистър-фармацевтите полагат приравнителни изпити. Днес, магистър-фармацевтите, могат свободно да работят в Европа, ако се впишат в съсловната организация на съответната държава. Удостоверенията, издавани от колегията, за чужбина се приемат навсякъде по света, за където са били издавани.

Още от създаването си РФК София-столична поддържа международни контакти с фармацевти от ЕС и международната фармацевтична общност, за да черпи опит, обменя идеи и да участва в развитието на фармацевтичната професия.

Въпреки всички предизвикателства от 2007 г. досега, пред които се изправят колегията и членовете ѝ, магистър-фармацевтите съхраняват хуманната и високоотговорна мисия да се грижат за здравето на пациентите и благополучието на обществото и успяват да останат в семейството на медицинските специалисти.