Навигация

Нови членове, които са завършили преди една, две или повече години

Добре дошли!

Ние сме Регионална фармацевтична колегия София-столична – най-голямата регионална фармацевтична колегия в България, която представлява над 2000 практикуващи магистър-фармацевти, фармацевтични учени и преподаватели по фармация, работещи на територията на Столична община. Наши членове са магистър-фармацевти, работещи в открити и болнични аптеки, занимаващи се с клинични проучвания, производство и дистрибуция на лекарства, лекарствена безопасност и регулаторни дейности, здравна комуникация и лекарствена информация, работещи във фармацевтични представителства, складове за търговия на едро с лекарства, институции и регулаторни органи, университети, фармацевтични факултети и колежи, в клиники, спешна помощ и медицински центрове, в НПО, асоциации и сдружения, заети като клинични фармацевти, военни фармацевти, квалифицирани лица, инспектори, лектори, изпълнителни директори, регионални, маркетинг, бранд и пиар мениджъри и още много други. Горди сме, че наши членове са носители на регионални, национални и международни отличия и награди. Прочетете стъпките и набора от документи, които се изискват, за да бъдете член на голямото семейство на РФК София-столична.

Документите се подават единствено лично от кандидатстващия за членство магистър-фармацевт. Вписването в колегията и издаването на УИН (Уникален Идентификационен Номер) на магистър-фармацевт се извършава в законовия 14-дневен срок. Подадените заявление и документи се разглеждат, като се проверява дали заявителят отговаря на нормативните условия и изисквания за членство. След този срок започват да текат сроковете за издаване на удостоверения. Документите се приемат в офиса на РФК София-столична на адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ № 10, ет.1, ап.3. При подаването на заявлението носете оригиналите на документите (възможно е при копиране или нотариална заверка да не се виждат важни реквизити на документите като номер и дата на издаване).

Документите са изискуеми съгласно нормативната уредба (закони, устави, наредби, правила) и с цел саморегулация на съсловието и защита на магистър-фармацевтите. С подаването им Вие се съгласявате те да бъдат обработвани по отношение на дейността на РФК София-столична и във връзка с членството ви в съсловната организация. При неточности/неясноти в представените документи – могат да бъдат изискани и допълнителни документи с цел изясняване на неяснотите.


1. Диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Фармация“ - всички страници на дипломата, включително и приложението към нея – нотариално заверено ксерокопие (представя се и оригиналът на дипломата);

2. Документи за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива - копие;

3. Справка за актуално състояние на всички трудови договори по ЕГН/ЛНЧ от Национална агенция за приходите (НАП) – представя се в оригинал, когато е издадена на хартиен носител от офис на НАП (тук можете да намерите списък с адресите на офисите на НАП в град София по райони: https://nra.bg/wps/portal/nra/kontakti/sofia/sofia ). Ако имате издаден електронен подпис или имате ПИК за е-услугите на НАП - можете да изтеглите по електронен път справката за всички трудови договори (списък с електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/);

4. Представят се и трудова книжка (в оригинал) за наети на трудов договор, осигурителна книжка или справка от НАП за история на самоосигуряването за самоосигуряващи се лица, служебна книжка за наети по служебно правоотношение. Ако имате издаден електронен подпис или имате ПИК за е-услугите на НАП - можете да изтеглите по електронен път справката за история на самоосигуряването (списък с електронни услуги на НАП: https://portal.nra.bg/);

5. Актуален трудов договор (за всеки работодател поотделно) - за лица, които са наети по трудово правоотношение, и/или заповед за назначаване - за лица, които са наети по служебно правоотношение, и/или договор за управление – за лица на ръководни длъжности, от които са видни заеманата длъжност, местоработата, мястото на извършване на дейността и продължителността на работното време - копие; изисква се и справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за всеки трудов договор – копие (тя се предоставя от работодателя на служителя при постъпване на работа заедно с трудовия договор);

6. Свидетелство за съдимост (с текст: за членство в съсловна организация) – представя се в оригинал, когато е издадено на хартия (информация относно издаването на Свидетелство за съдимост от Софийски районен съд можете да намерите тук: Свидетелство за съдимост (justice.bg)), приемат се и електронни свидетелства за съдимост (ако имате електронен подпис можете да заявите електронно свидетелство за съдимост от тук: Електронно свидетелство за съдимост (https://cs.mjs.bg/);

7. Портретна снимка - актуална към момента (на хартиен или електронен носител или направена в офиса на РФК София-столична);

8. Ако не сте работили за определен период – при подаване на документите на място се попълва Декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт, като се упоменава точният период, през който не е упражнявана професията (този факт ще бъде вписан в регистъра на РФК и ще се изписва в документи, издавани от РФК);

9. Документ, удостоверяващ заплащането на дължимия членски внос /внася се целия невнесен членски внос съгласно Устава и съгласно периодът, през който сте упражнявали професията;

10. За чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - нотариално заверено ксерокопие;

11. За чужди граждани - разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - нотариално заверено ксерокопие; както и (а) документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето – нотариално заверено копие (този документ се изисква за чужди граждани, завършили извън РБългария и в РБългария, които са се обучавали на език различен от български език с оглед безопасността на българските пациенти); и (б) удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации нотариално заверено копие или (в) удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето – нотариално заверено копие.

12. За магистър-фармацевтите, които са - граждани на държава-членка на ЕС, другите държави от ЕИП и Швейцария, следва да представят удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации - нотариално заверено копие.

13. При подаването на набора от документи се попълва и подписва на място заявление-образец на РФК София-столична.

След успешното Ви вписване в РФК София-столична:

Можете да проследите дали сте вписани в Регистъра на началната страница на уеб сайта на РФК София-столична или като последвате връзката: https://www.rfk-sofia.org/zapitvane

Можете да проследите дали сте вписани в Националния регистър на уеб сайта на БФС или като последвате връзката, където можете да видите Вашия УИН (Уникален Идентификационен Номер) на магистър-фармацевт: https://bphu.bg/19_РЕГИСТЪР.htm

В Регистъра на РФК София-столична можете да проверите информацията в досието Ви, членския внос, а когато бъде издадена професионалната Ви карта ще изписва, че имате издадена карта, която се получава само лично в офиса на РФК София-столична.

След като вече сте вписани в регистъра на РФК София-столична, заплатени са задълженията Ви към настоящия момент, можете да заявите издаване на различни видове удостоверения.

Заявление за издаване на удостоверение за НЗОК се попълва от началната страница на уеб сайта на РФК София-столична или като последвате връзката: https://www.rfk-sofia.org/survey/78/zayavlenie-za-udostoverenie-za-rzok-sofiya-grad-2022

Електронни удостоверения се издават за работното място, за събрани точки от продължаващо обучение, за специализация, за чужбина пред Министерство на здравеопазването. Те се заявяват и изтеглят от Личния профил на член на РФК София-столична (достъпът до него се осъществява след като получите професионална карта, тъй като се изисква и въвеждането на уеб код от професионалната Ви карта).

Бихме искали да обърнете внимание, че магистър-фармацевтите, вписани в регистъра на РФК, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата относно местоживеене, месторабота, специалността, научната степен в 10-дневен срок от настъпване на съответната промяна.

Надяваме се, членството Ви в колегията да бъде не само заради изискването на Закона, а и заради чувство на професионална принадлежност.

Добре дошли в Регионална фармацевтична колегия София-столична, колеги!