Навигация

Моля, информирайте помощник-фармацевтите на територията на София

29 яну 2019

Уважаеми колеги,
Тъй като се изгражда съсловна организация на помощник-фармацевтите, Столична регионална здравна инспекция съгласно закона изготвя регистър/списък на помощник-фармацевтите на територията на гр. София. След което ще ги учреди, а на учредяването ще бъдат изберани Управителни органи, комисии и делегати, които да представляват София на учредителния им първи конгрес.
Моля, уведомете помощник-фармацевтите, с които работите в различните направления на фармацията, не само в аптеките, за да не остане някоя сфера непредставена.

Прилагам писмото от СРЗИ, постъпило в РФК София-столична,
по-долу и текста от закона за помощник-фармацевтите относно членството.

За да се спази законово определеният срок, моля в срок до 04.02.2019 г. да подададете писмена информация за работещите в аптеките помощник- фармацевти в Столична регионална здравна инспекция на хартиен носител или на електронна поща kmd@srzi.bg

Списъкът следва са съдържа трите имена, ЕГН, адреси по местоживеене и месторабота на помощник-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на София град.

" Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2018 г.) (1) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и зъботехниците и помощник-фармацевтите, които упражняват професията си, членуват в съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1.

(2) Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, както и на зъботехници и на помощник-фармацевти, които не упражняват професията си, е доброволно."