Навигация

Относно ОБЩОТО събрание на РФК София-столична

19 яну 2023

Уважаеми колеги,
В този имейл лист са включени редовните и доброволни членове на колегията, така и членове, които са загубили права, отчислени са за други РФК или в чужбина и които не са поискали да спрат да получават информация от колегията.

Тази информация е насочена само към редовните и доброволни членове, които НЕ са делегати на ОБЩОТО събрание на РФК София-столична, избрани през 2019 г.

До делегатите на ОБЩОТО събрание на РФК София-столична, избрани през 2019 г., които са декларирали имейл беше изпратен имейл на 14 януари 2023 г.
УС на РФК София-столична взе решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите до 743 души към януари 2023г бройки, която да се проведе в периода до 24:00 часа на 24 януари 2023 г. ЗАПИСВАНЕ/САМОНОМИНИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 743 ДЕЛЕГАТИ и 10% резервни или до 24:00 часа на 24 януари 2023 г. Формата се затваря за записване 00:00 часа на 25 януари 2023 г..

Ако се запишете тук, това не Ви прави ДЕЛЕГАТ на конгреса на БФС!

Молим, преди да попълните формуляра да проверите своя статус (редовен или доброволен) и да проверите дали не сте делегат от 2019 г. на сайта на колегията www.rfk-sofia.org


Бихме искали да Ви информираме относно процедурата по провеждане на Редовно отчетно-изборно общо събрание на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Съгласно новите законови изисквания от 2019 г., Общото събрание ще протече по следния начин:

*В работата и гласуванията на Общото събрание имат право да участват само предварително избраните делегати, съгласно законовите изисквания и са избрани по процедурата на РФК София-столична през 2019 г. и допълнени от сегашната допълнителна процедура за запълване на незаетите места;
*Според законовата рамка делегатите за Общо събрание на Регионална фармацевтична колегия София-столична към момента са до 743 души, в съответствие с регистъра;
*Общото събрание е обявено, съобразявайки се със законовото изискване за представителност и има избрани през 2019 г. към момента (401 делегати), повече от 1/2 от тези 743 души и се приема, че има легитимно представителство;
*Съгласно нормативните изисквания от избраните през 2019 г делегати. са отпаднали: загубилите права, отчислените за друго РФК и починалите. Актуалният списък е достъпен на сайта на РФК София-столична;
*Към момента делегатите на Общото събрание нямат ограничение за мандат съгласно закона;
*Участието в Общото събрание може да бъде само лично;
*Регистрацията на Общото събрание на 26 януари 2023 г. (четвъртък) в зала 6 на НДК започва в 16:30 ч.;
*За регистрацията е необходимо да носите със себе си документ за самоличност и професионалната Ви карта;
*В 17:00 ч. ако в залата присъстват 2/3 от избраните делегати – събранието се открива; ако няма необходимия брой делегати – събранието се отлага с 1 час;
*След 1 час ако в залата присъстват половината от избраните делегати – има кворум и събранието се открива. Ако няма кворум /в залата присъстват по-малко от 1/2 делегати/ – събранието НЕ се провежда;
*Делегатите за Общо събрание не са автоматично делегати на конгреса на БФС;
*Делегатите на Общо събрание избират чрез гласуване 149 делегати и 10% резервни нови делегати за конгреса на БФС. На делегатите за конгреса на БФС, избрани през 2019 г., съгласно закона, е изтекъл мандата.
*Поканата е надлежно обявена 30 дни преди Общото събрание, съгласно Закона, на сайта на БФС и на сайта на РФК София-столична и сайта на БФС.
*Откриваме и допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание (ЗАПИСВАНЕ/САМОНОМИНИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА) за запълване на незаетите към момента бройки, която да се проведе в периода до 24:00 часа на 24 януари 2023 г., за което всички членове ще получат имейл и ще бъде публикувано на сайта на РФК София-столична.
*Всички процедури са публично достъпни на сайта на РФК София-столична от 2019 г. до сега.

Покана общо събрание на РФК София-столична

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл. 21, ал. 1 от ЗСОМФ свиква общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 17:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на редовни делегати за Общо събрание (ОС) на РФК София-столична;

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична на основание чл.21, ал. 2 и чл. 25, т.7 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и чл.8, ал. 2 от Устава на колегията, свиква редовно годишно Общо събрание на РФК София-столична, което ще се проведе на 26 януари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа в зала 6 на НДК гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правилник за избор и освобождаване на делегати за ОС на РФК София-столична;
2. Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на РФК София-столична, отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия;
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
5. Приемане на процедура за нарушилите ЗСОМФ магистър-фармацевти, невписани в регистъра на БФС;
6. Избор на делегати за VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
7. Вземане на решение считано от януари 2023г. сумите, заплащани на основание чл. 40, ал. 4 от Устава на РФК София-столична за публикуване в Държавен вестник, да бъдат разходвани за подпомагане на тежко болни членове на колегията.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати. Участието в общото събрание може да бъде само лично. Регистрацията на участниците в Общото събрание ще започне в 16:30 часа. Общото събрание ще започне в 17:00 часа за избор на делегати за ОС. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

С уважение,
МАГ.-ФАРМ. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ,
Председател на УС на РФК София-столична