Навигация

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ-СТОЛИЧНА

27 яну 2023

Управителният съвет на РФК-София-столична кани всички членове на РФК-София-столична на събрание, което ще се проведе на 9 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:00 часа в зала 6 на НДК в гр.София при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.    Избор на редовни делегати за Общо събрание (ОС) на РФК София-столична;
В събранието имат право да участват и да гласуват всички членове на колегията с непрекъснати членствени права към датата на събранието. Участието може да бъде само лично.
Регистрацията на участниците ще се проведе от 17:30 часа.
ПОКАНА
На 9 февруари 2023 г. (четвъртък) от 18:30 часа в зала 6 на НДК гр.София, ще се проведе извънредно Общо събрание на РФК София-столична на основание на чл.21, ал. 2, чл. 21, ал. 5 и чл. 25, т.7 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.    Приемане на Правилник за избор и освобождаване на делегати за ОС на РФК София-столична;
2.    Приемане на отчет на Управителния съвет за дейността на РФК София-столична, отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия;
3.    Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4.    Избор на председатели и членове на органите на РФК София-столична;
5.    Приемане на процедура за нарушилите ЗСОМФ магистър-фармацевти, невписани в регистъра на БФС;
6.    Избор на делегати за VII Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
7.    Вземане на решение считано от януари 2023г. сумите, заплащани на основание чл. 40, ал. 4 от Устава на РФК София-столична за публикуване в Държавен вестник, да бъдат разходвани за подпомагане на тежко болни членове на колегията.
Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на извънредното Общо събрание на РФК София-столична имат право да участват само предварително избраните делегати. Участието в общото събрание може да бъде само лично.
При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.