Навигация
Техническа информация за провеждане на Редовно годишно общо събрание на РФК София-Столична 2018 г

09 май 2018

Уважаеми членове на Регионална фармацевтична колегия София-столична,

Като продължение на комуникацията във връзка с провеждането на Редовно годишно общо събрание на РФК София-Столична на 12 май 2018 г. /събота/ в зала „Универсиада“ (адрес: София 1113, бул. „Шипченски проход“ №2), бих искал да Ви уведомя за техническите характеристики на събранието. Въз основа на действащите в момента Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите в България и Устав на Регионална фармацевтична колегия София-столична е важно да знаете, че:
  • Право да присъстват имат само редовни и доброволни членове на РФК София-столична.В залата няма да се допускат външни лица;
  • Регистрацията започва в 14:15 часа. За целите на регистрацията е необходимо да представите документ за самоличност. В случай че представлявате друг редовен или доброволен член на РФК София-столична, трябва да представите нотариално заверено пълномощно по образец. Образец на пълномощното можете да намерите на сайта на РФК София-столична;
  • За да започне събранието в началния час: 15:00 часа, трябва да има представени минимум 1443 редовни и доброволни членове на организацията. Ако този брой не е достигнат се изчаква един час;
  • В 16:00 часа отново се проверява представителството на членовете и ако са представени минимум 1082 редовни и доброволни членове на организацията –събранието се провежда;
  • Кандидати за председатели или членове на органите на РФК София-столична следва да заявят желанието си да се кандидатират за съответната позиция при откриването на разискванията по т. 3 от Дневния ред: „Избор на председатели и членове на органите на РФК София-Столична“, но не по-късно от началото на гласуването по тази точка. Настоящите членове на УС и комисиите на РФК София-столична, ако желаят, могат да се кандидатират за последен мандат на заеманите позиции;
  • Ако не се състои събранието, УС и комисиите на РФК София-столична ще трябва да продължат да изпълняват задълженията си в настоящия си състав до следващ избор на съответните позиции от редовните и доброволните членове, съгласно Устава на РФК София-столична.
  • Пълна информация за събранието, отчети и обзори за дейността на РФК София-столична може да намерите на сайта на организацията www.rfk-sofia.org

Откъде да влезете в залата вижте на снимките по-долу:
С уважение,
Маг.-фарм. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ
Председател на УС на РФК София-столична
Инструкция за пълномощни за Общо събрание на РФК София-столична 2018

03 май 2018

Уважаеми редовни и доброволни членове на РФК София-столична,

Във връзка с присъствието Ви на Общото събрание на РФК София-Столична и необходимият кворум (минимален брой представители за провеждането му, към момента минимум 1082 човека), бих искал да припомня, че за да го проведем, според изискването на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, както и според предвиденото в Устава на Регионална фармацевтична колегия София-столична, е необходимо колегите, които имат неотложен ангажимент и нямат възможност да присъстват - да предоставят пълномощно на свой колега, който да ги представлява.

Как става това?

Ако сте редовен или доброволен член на Регионална фармацевтична колегия София-столична, но не можете да присъствате на Общото събрание, можете да дадете нотариално заверено пълномощно на Ваш колега, който също отговаря на горното условие (да бъде редовен или доброволен член на колегията) и ще присъства на събранието на 12 май 2018 г. /събота/ в зала „Универсиада“ (адрес: София 1113, бул. „Шипченски проход“ №2) от 15:00 часа.

За издаването на пълномощното е необходимо колегата, когото сте избрали да Ви представлява, да Ви предостави трите си имена и ЕГН-то си /по лична карта/, както и съгласието си да го упълномощите.

Важно е да разберете дали той не е получил пълномощно от някой друг, защото един магистър-фармацевт може да представлява само себе си и един свой колега, но не повече. При представяне на две пълномощни, едното няма да бъде признато.

Ако горните условия са изпълнени и имате съгласие да упълномощите конкретен магистър-фармацевт, разпечатайте пълномощното от прикачения по-долу файл и отидете лично, само Вие, при нотариус. Там на място пред него попълнете данните на колегата, когото ще упълномощавате, и положете Вашия подпис. След това трябва да поставят съответния печат на пълномощното.

Внимание: пълномощни с текстове извън този на образеца няма да бъдат признати!

Не може да упълномощавате хора, които не са магистър-фармацевти. Също така не може да упълномощавате магистър-фармацевти, които са загубили членствени права, отписани са, членуват в друго РФК и др. Пълномощници могат да бъдат само редовни или доброволни членове на Регионална фармацевтична колегия София-столична.

Осигурени са две нотариални кантори на територията на София и ако отидете там няма да заплащате нотариална такса. Извън тези кантори РФК София-столична не поема и не възстановява заплатени нотариални такси.

АДРЕСИ на нотариални кантори, които имат споразумение с РФК София-столична:

1. Нотариална кантора - нотариус Росица Рашева
За контакти: гр. София, кв. „Лозенец“, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 1; тел.: +359 2 963 01 99; работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 15:00 ч.

2. Нотариална кантора - Нотариус Комсалов
За контакти: гр. София, бул. „Витоша“ № 72, ет.2, ап.6 (вход откъм ул. „Гургулят“, над магазин за дамска мода „Марина Риналди“); тел.: +359 2 442 02 47; работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 16:30 ч.


С уважение,
Маг.-фарм. ВЕНЕЛИН САПУНАРОВ
Председател на УС на РФК София-столична
ПОКАНА за редовно годишно общо събрание на РФК София-Столична 2018 г.

01 май 2018

ПОКАНА за редовно годишно общо събрание на РФК София-Столична 2018 г.

Поканата е публикувана на 12 април 2018 г. във вестник "Сега" и на сайта на Регионална Фармацевтична Колегия София-столична на 11 април 2018 г.


Допитване до аптеките на територията на София за създаване на общ кодекс на БФС относно новия регламент за защитата на личните данни

18 апр 2018

Уважаеми колеги,

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и влизането му в сила от 25 май 2018г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и предвидените високи глоби за неспазването на регламента от страна на всички търговци, Български фармацевтичен съюз (БФС) е намерил начин да бъде в полза на членовете си. От Регионалните колегии към момента се изисква да проведем проучване дали има аптеки, които доброволно биха се включили в начинанието на БФС. Ако се събере достатъчен брой аптеки, които да се присъединят - БФС ще започне действия. Целият процес ще се води от БФС и всякакви бъдещи отношения между желаещите да се присъединят аптеки и БФС ще бъдат директно между тях, без да се посредничи или преминава през РФК София-столична.

За да се запознаете с предложението на БФС, моля, прочетете приложеното писмо от този линк: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УС НА РФК НА БФС

Моля, желаещите да се включат доброволно аптеки, да попълнят анкетата по-долу в срок до 19 април 2018 г. включително. Получените данни ще бъдат предоставени на извънредното разширено заседание на УС на БФС на 21.04.2018 г., на което ще се обсъжда новият режим за защита на личните данни.


С уважение,
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,
Председател на УС на РФК София-столична
Сертифициран Коуч от ERICKSON college international
ПОКАНА

11 апр 2018

ПОКАНА

Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София – Столична (РФК София-Столична), на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т.6 от Закона за съсловната организация на магистър фармацевтите и чл.8, ал.2 от Устава на колегията, свиква редовно годишно общо събрание на РФК София-Столична, което ще се проведе на 12 май 2018 г. /събота/ в гр. София 1113, бул. „Шипченски проход“ №2 - зала „Универсиада”, от 15:00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на отчетите за дейността на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК София-Столична и вземане на решения по тях;
2.Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия на РФК София-Столична за периода, считано от избирането им от Общото събрание до 12 май 2018 г.;
3.Избор на председатели и членове на органите на РФК София-Столична;
4.Избор на делегати за Конгреса на БФС;

Канят се да участват, лично или чрез упълномощени представители, редовните и доброволните членове на РФК София-Столична, записани в публикувания на сайта на РФК София-Столична (www.rfk-sofia.org) актуален регистър на колегията. Едно упълномощено лице може да представлява само един магистър-фармацевт. Един магистър-фармацевт може да упълномощи само един пълномощник, който да го представлява на Общото събрание. Пълномощници могат да бъдат само редовни и доброволни членове на Регионална фармацевтична колегия София – Столична.
Пълномощници се допускат след представяне на документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно.

Регистрацията на участниците в Общото събрание по списъка ще започне в 14.15 часа. Общото събрание ще започне в 15:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

С уважение
Маг.фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на Регионална фармацевтична колегия София-Столична