Навигация

Глава пета

НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ


Чл. 44. Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати от тях при изпълнение на професионалните им задължения и членството им в Регионалната фармацевтична колегия:
  • 1. неспазване на този Устав, Устава на БФС и правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
  • 2. неспазване на правилата за Добра фармацевтична практика.

Чл. 45. За нарушения по чл.44 от този Устав, на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:
  • 1. порицание;
  • 2. глоба в размер от една до пет минимални работни заплати;
  • 3. заличаване от регистъра на Регионалната фармацевтична колегия за срок от 3 (три) месеца до 3 (три) години.

Чл. 46. (1) Нарушенията по чл.44 се установяват с акт за констатирано нарушение.
(2) Актовете по ал.1 се съставят от най-малко двама членове на Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия.
(3) Наказателните постановления се издават от Председателя на Управителния съвет на Колегията.
(4) Препис от наказателното постановление се изпраща на работодателя на наказаното лице.
Чл. 47. Налагането на наказанията по чл. 45 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.
Чл. 48. (1) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Сумите от наложените глоби постъпват в приход на Колегията.
(3) Влязло в сила наказание се отбелязва в регистър на колегията.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Членството в Регионалната фармацевтична колегия се удостоверява с документи по образец, издадени от УС и подписани от Председателя, съгласно предвидените изисквания в нормативната база.
§2. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство и Устава на Българския фармацевтичен съюз, а доколкото не са регламентирани в тях, се уреждат с решения на Общото събрание или на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия.
§3. Последователността на мандатите по чл. 26 (1) започва да се брои считано от първите избори след настоящия Устав. Реализирани мандати до приемането на този устав не се вземат предвид в хипотезата на чл. 26 (1).
§4. Всички срокове и изисквания на устава влизат в сила от 01 януари 2013 г.
§5. Промените в Закона за съсловна организация на магистър-фармацевтите, касаещи части от този устав, променят автоматично устава, без да е необходимо свикване на общо събрание и гласуване.

Настоящият Устав е приет от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия, свикано и проведено на 17.11.2012г. в гр. София на основание на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съсловните организации на магистър-фармацевтите.