Навигация

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Този Устав урежда устройството, организацията и дейността на Регионална фармацевтична колегия на Българския фармацевтичен съюз – гр. София-столична (наричана по-долу "РФК на БФС – гр. София-столична", "Регионалната фармацевтична колегия" или само "Колегията").
(2) Уставът е приет от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия в съответствие с изискванията на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите /ЗСОМФ/ (обн. ДВ, бр.75 от 12.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).
Чл. 2. (1) Регионална фармацевтична колегия на БФС – гр. София-столична е самостоятелно юридическо лице със седалище в гр. София и териториален обхват съгласно приложението към чл.19, ал.1 от ЗСОМФ.
(2) Регионалната фармацевтична колегия притежава печат съдържащ надпис "Регионална фармацевтична колегия – София-столична", а в центъра се поставя логото на Колегията, одобрено от Управителния съвет. В своята международна кореспонденция Колегията може да използва печат със своето наименование, изписано на английски език, съгласно чл.2 ал.3 от Устава на БФС.
(3) Регионална фармацевтична колегия София-столична на БФС се учредява за неограничен период от време и може да прекрати своето съществуване в съответствие с разпоредбите на приложимото право.
Чл. 3. (1) Регионалната фармацевтична колегия се състои от вписаните в регистъра магистър-фармацевти.
(2) В регистъра на Регионалната фармацевтична колегия се вписват магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на район София-столична съгласно Приложение към ЗСОМФ.
(3) Вписването в регистъра на Колегията на магистър-фармацевти с постоянен адрес на територията на район София-столична, които не упражняват професията си, е доброволно.
(4) Магистър-фармацевт може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на ЗСОМФ и е вписан в регистъра на регионалната фармацевтична колегия, на територията, на която се установява на работа.