Навигация

Глава четвърта

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел 1
Членство

Чл. 31. (1) Членството за магистър-фармацевтите в Регионалната фармацевтична колегия възниква с вписването им в регистъра на Колегията. Членството е пълноправно, доброволно и почетно.
 • 1. Пълноправно членство притежава магистър-фармацевт, който упражнява дейност като такъв.
 • 2. Доброволно членство притежава магистър-фармацевт, който има диплома за магистър-фармацевт, но не упражнява дейност като такъв.
 • 3. Почетно членство притежава лице, което има особени заслуги към фармацията в Република България и е удостоено с подобно членство с решение на УС на БФС.

(2) Всеки правоспособен магистър-фармацевт, може да подаде заявление до Управителния съвет на Колегията, което задължително съдържа следната информация относно магистър-фармацевта:
 • 1. трите имена;
 • 2. единния граждански номер, съответно личния номер - за чужденец;
 • 3. месторождението, гражданството на лицето, постоянен адрес и месторабота;
 • 4. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
 • 5. специалността, научната степен - номер и дата на дипломата;

(3) Към заявлението за вписване се прилагат следните документи:
 • 1. диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт" - нотариално заверено копие, което съдържа всички страници на дипломата, включително и приложението към нея;
 • 2. копие от документ за придобита специалност или за научна степен и звание - при наличие на такива;
 • 3. актуално препис-извлечение на целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя – оригинал, представя се трудова или осигурителна книжка;
 • 4. Служебна бележка от работодателя удостоверяваща местоработата на лицето, описваща точния адрес, на който лицето физически работи с подпис и печат – оригинал;
 • 5. извлечение от регистъра за наложено наказание - при преместване от друга РФК;
 • 6. свидетелство за съдимост, издадено за целите на вписване в Колегията - оригинал;
 • 7. разрешение за дългосрочно пребиваване и работа в страната - за чужди граждани – нотариално заверено копие;
 • 8. актуална портретна снимка – на хартиен или електронен носител;
 • 9. декларация от лице, което не е упражнявало професията на магистър-фармацевт, в което е посочен точният период, през който лицето не е работило като магистър-фармацевт;
 • 10. отчислителна бележка от съответното РФК при преместване –оригинал.

(4) Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, прилагат към заявлението за вписване и удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, както и удостоверение за признаване на специализация, при наличие на такава, издадени от министъра на здравеопазването по съответния ред на Закона за признаване на професионални квалификации.
(5) Чуждите граждани, извън тези по ал. 4 прилагат към заявлението за вписване и документи, удостоверяващи наличието на изискванията за упражняване на професията, както следва:
 • 1. документ за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издаден по реда на чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето;
 • 2. удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия и/или удостоверение за признаване на специализация, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, или
 • 3. удостоверение за успешното полагане на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" и/или буква "б" от Закона за здравето.

Чл. 32. (1) Управителният съвет на Колегията проверява изискванията за вписване на магистър-фармацевта в Колегията.
(2) При съответствие с изискванията по чл. 31 вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите до УС.
(3) Управителният съвет издава съответното удостоверение за извършеното вписване в 10-дневен срок от вписването.
(4) Управителният съвет на Колегията изпраща заявление до Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за вписване в националния регистър.
(5) Отказ за вписване в регистъра на Колегията се прави при:
 • 1. неспазване на изискванията по чл.31, ал.2 – 5 от настоящия Устав;
 • 2. заличаване на лицето от регистъра на друга регионална фармацевтична колегия - за срока на наказанието.

(6) Отказът по ал.5 може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, който се произнася с решение в едномесечен срок.
(7) Решенията на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз могат да бъдат обжалвани по реда на Административно процесуалния кодекс.
Чл. 33. (1) В регистрите по чл.4, т.4 от този Устав се вписват следните обстоятелства:
 • 1. трите имена и единният граждански номер, месторождението и гражданството;
 • 2. постоянният адрес и месторабота;
 • 3. номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Фармация" и професионална квалификация "магистър-фармацевт";
 • 4. специалността, научната степен, научното звание - номер и дата на дипломата;
 • 5. наложените наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 • 6. Уникалния идентификационен номер (УИН) на магистър фармацевта от националния регистър на магистър-фармацевтите;
 • 7. други обстоятелства, съгласно решения на УС на РФК за водене и съхраняване данните в регистъра.

(2) Лицата, вписани в регистъра на Колегията, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по ал. 1, т. 1,2, 4 и 7 в срок две седмици от настъпването им.
(3) Лицата, заминаващи в чужбина, са длъжни да заявят настъпващото събитие пред УС на РФК.
Чл. 34. (1) Магистър-фармацевти, членуващи доброволно при условията на чл.3 ал.3 от Устава се вписват в регистъра на Колегията със статус "доброволен" след представяне на документите по чл.31. Членуващите доброволно магистър-фармацевти имат същите права и задължения както останалите, включително относно заплащането на членски внос. До представянето на документи за започване на работа и смяната на статуса им в "редовен", на доброволните членове не се издават удостоверения и документи, които да послужат за упражняване на професията /управител на аптека, склад или по съответните нормативни документи, свързани с упражняването на професията/.
(2) Членовете на Колегията, които се преместват от РФК София-столична в друга колегия, подават заявление до Колегията за издаване на отчислителна бележка и погасяват членския си внос до месеца на подаване на заявлението за отчислителна бележка включително. Подадените от тях до момента на напускането документи се запазват в архива на РФК София-столична. В регистъра се отбелязва, че лицата са със статус "отчислен".

Раздел 2
Права и задължения

Чл. 35. Членовете на Регионалната фармацевтична колегия имат право:
 • 1. да избират и да бъдат избирани в органите на Българския фармацевтичен съюз и в органите на Регионалната фармацевтична колегия;
 • 2. да се ползват от помощта на Българския фармацевтичен съюз и на Колегията при спорове, свързани с упражняването на професията;
 • 3. да бъдат информирани за дейността на Българския фармацевтичен съюз и Регионалната фармацевтична колегия;
 • 4. да правят предложения, искания, възражения, протести и други подобни пред всички органи на Българския фармацевтичен съюз и Колегията във връзка с дейността на Съюза и Колегията;
 • 5. да се ползват от помощта на Колегията и на Българския фармацевтичен съюз за повишаване на квалификацията си;
 • 6. на достъп до отнасящата се за тях информация, вписана в регистъра.

Чл. 36. (1) Членовете на Регионалната фармацевтична колегия са длъжни да:
 • 1. упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта;
 • 2. спазват правилата за добра фармацевтична практика;
 • 3. спазват Устава на Българския фармацевтичен съюз и Устава на Колегията, както и решенията на техните органи;
 • 4. съдействат за постигане целите на Българския фармацевтичен съюз;
 • 5. уведомяват Управителния съвет на Колегията за промените в обстоятелствата, които подлежат на вписване;
 • 6. заплащат редовно членския си внос.

(2) Гражданите на държава - членка на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и Швейцария, които извършват дейност при условията и по реда на част втора от Закона за признаване на професионални квалификации, спазват правилата за професионално поведение с професионален, нормативен или административен характер, включително Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика.

Раздел 3
Прекратяване, спиране и възстановяване на членството

Чл. 37. (1) Членството на магистър-фармацевт в Регионалната фармацевтична колегия се прекратява:
 • 1. по негово желание с молба, отправена до Управителния съвет на Колегията;
 • 2. при смърт или поставяне под запрещение на магистър-фармацевта;
 • 3. при лишаването му от право да се упражнява професията си на фармацевт;
 • 4. при налагане на наказанието "заличаване от регистъра на Колегията" за срока на наказанието;
 • 5. при загубване на членствените си права от Колегията при забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца.

(2) По искане на член на Колегията, който пребивава повече от три месеца в чужбина, членството му в Колегията може да бъде спряно с решение на УС, като до възстановяването на членствените му права същият не дължи заплащане на членски внос.
(3) За възстановяване на членствените права в случаите на прекратяване по чл. 37, ал.1, т.1, 4 и 5 и ал. 2 от Устава се подава ново заявление, свидетелство за съдимост в оригинал, издадено за целите на вписването в Колегията, актуално препис-извлечение в оригинал за целия трудов стаж с подпис и печат, издадено от настоящия работодател на заявителя, оригинал на служебна бележка от работодателя, удостоверяваща адреса по месторабота на заявителя, актуална портретна снимка – на хартиен или на електронен носител. Представят се също така трудова книжка, осигурителна книжка или съответен документ за самоосигуряване, удостоверяващ плащанията. В случаите на прекратяване по чл.37, ал.1, т.5 се представя и доказателство за внесения членски внос, който е дължим за целия период на невнасяне към момента на възстановяване на членствените права и вписване на това обстоятелство в регистъра на Колегията. Лицата, които не са упражнявали професията и не са работили като магистър-фармацевт през времето, през което не са били членове на Колегията, представят декларация за това обстоятелство като посочват и съответния период.
(4) На магистър-фармацевтите, възстановили членствените си права се издава нов Уникален идентификационен код (УИН). При съответствие с изискванията по чл. 37 (3) вписването и издаването на УИН се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите до УС.

Раздел 4
Имущество. Набиране и разходване на средства

Чл. 38. Имуществото на Регионалната фармацевтична колегия се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, обекти на интелектуална собственост, ценни книжа и вземания, както и други права и задължения.
Чл. 39. Имуществото на Колегията се набира от:
 • 1. членски внос – встъпителен и месечен;
 • 2. наложени глоби по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
 • 3. постъпления от печатна и рекламна дейност;
 • 4. дарения и завещания;
 • 5. такси и заплащане форми на продължаващо обучение;
 • 6. издаване на удостоверения и други документи;
 • 7. организиране на научни мероприятия и форуми
 • 8. други.

Чл. 40. (1) Встъпителният членски внос е в размер на 20 (двадесет) лева, от които 30% (тридесет процента) се превеждат по сметката на УС на БФС.
(2) Месечният членски внос е в размер на 5% от минималната работна заплата, установена за страната, като 4 (четири) лева от него се превеждат по сметка на УС на БФС, а останалата част остава на разположение на Колегията.
(3) УС на РФК може да вземе решение, с което, за определен срок, да намали размера на членския внос под определения минимум или да запази неговата стойност непроменена, въпреки увеличението в размера на минималната работна заплата, като се съобразява с разпоредбите на алинея (2) по-горе относно превеждането на 4 лева по сметката на УС на БФС. След изтичането на определения в решението срок, месечния членски внос продължава да се дължи в размер съгласно чл. 40 (2) от Устава.
(4) (Изм. - ОС 09.02.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) т.1 Всяка година се внасят 3 лева във Фонд за подпомагане на членовете на РФК;
т.2 Управителният съвет приема правила за разходване на средствата по т. 1
(5) Магистър-фармацевтите – пенсионери, които не работят и нямат допълнителни доходи, безработните магистър-фармацевти и тези с трайна нетрудоспособност, които не работят, могат да бъдат освобождавани от заплащането на членски внос напълно или частично по решение на Управителния съвет на Колегията за определен срок. Необходимо е да подадат съответните документи доказващи съответния факт.
(6) Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти в отпуск поради бременност и раждане по смисъла на Кодекса на труда, за една година, считано от месеца на раждането, ако представят копие от акта за раждане на УС на РФК.
(7) Освобождават се от членски внос магистър-фармацевти, живеещи извън Република България, ако внесат документи в РФК, от които е видно, че членуват и внасят членски внос във фармацевтичната организация на съответната държава на пребиваване.
(8) Управителният съвет организира събирането на членския внос и превеждането на отчисленията от него към бюджета на Българския фармацевтичен съюз на две равни вноски през годината – до края на месец януари за суми, събрани през вторите шест месеца на предходната година и до края на месец юли за суми, събрани през първите шест месеца на текущата година. УС на РФК не дължи суми към УС на БФС за членове, които не са внесли членския внос .
(9) Управителният съвет издава удостоверения по Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, по съответните наредби, за Министерство на Здравеопазването, за други организации и за организации в чужбина, като стойностите им се определя с решение на УС на РФК и се публикуват на сайта на организацията.Прихода остава за РФК София-столична.
Чл. 41. (1) Членският внос се заплаща месечно или на период удобен за членуващите, като не може да има неплатени вноски за повече от шест месеца.
(2) При забава или неплащане на дължимия членски внос за повече от шест месеца магистър-фармацевтът губи членствените си права и УС е длъжен да го заличи от регистъра.
(3) При издължаване сумите по чл.2 възстановяване на членството се извършва съгласно изискванията на чл.32.
Чл. 42. Имуществото на Регионалната фармацевтична колегия се разходва за изпълнение на функциите и задачите й, произтичащи от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и настоящия Устав.
Чл. 43. По приложението на този раздел и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Регионалната фармацевтична колегия Управителният съвет приема отделен правилник.