Навигация

Глава трета

УСТРОЙСТВО. ОРГАНИ

Чл. 5. (1) Органи на Регионалната фармацевтична колегия са:
 • 1. Общо събрание;
 • 2. Управителен съвет;
 • 3. Контролна комисия;
 • 4. Комисия по етика и качество.

(2) Управителният съвет, Контролната комисия и Комисията по етика и качество са постоянни органи на Колегията.
(3) За подпомагане дейността на органите по ал. 1 могат да се създават експертни комисии или да се привличат експерти по решение на УС.

Раздел 1.
Общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 6. (1) Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия (наричано по-долу "Общото събрание") се състои от всички членове на Колегията.
(2) Членовете на Колегията участват в Общото събрание лично или чрез представител с нотариално заверено писмено пълномощно. Всеки член има право на един глас в Общото събрание, равен на гласа на всеки от останалите членове.
(3) Когато действа чрез представител, едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание. Пълномощното, удостоверяващо представителната власт, трябва да бъде нотариално заверено и да бъде издадено изрично за участие в съответното Общо събрание.
(4) Пълномощници по ал. 3 могат да бъдат само физически лица, членове на Колегията.
(5) Пълномощниците по ал. 3 нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност
Чл. 7. (1) Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия:
 • 1. приема, изменя и допълва устава, правилниците и правилата за работа на органите на Колегията;
 • 2. утвърждава бюджета на Колегията;
 • 3. избира, освобождава и освобождава от отговорност председателите, зам.-председателите, секретаря и членовете на постоянните органи на управление на Колегията и определя мандата им;
 • 4. избира делегати за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз;
 • 5. приема отчетите за дейността на постоянните органи на управление и взема решения по тях и по т.2 по-горе;
 • 6. взема решения по други въпроси, свързани с дейността на Колегията, съгласно действащото законодателство и Устава на Българския фармацевтичен съюз.

(2) Уставът на Колегията, правилниците и правилата по чл.7, ал.1, т.1 не могат да противоречат на Устава на БФС.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на РФК София-столична.
(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено изрично.

Свикване на Общото събрание
Чл. 8. (1) Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания веднъж годишно и на извънредни заседания в периода между редовните. Заседанията се провеждат в седалището на управление на Колегията или на друго място, посочено в поканата за неговото свикване.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Колегията с публикуването на съобщение най-малко в един централен всекидневник или на интернет страницата на Колегията не по-късно от 1 (един) месец преди датата на провеждане, а в извънредни случаи – най-малко 10 (десет) дни, преди датата на провеждане.
(3) Поканата за свикване съдържа датата, часа, мястото на провеждане, дневния ред, както и друга информация съгласно изискванията на закона. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината членове на колегията. Поканата може да съдържа и следваща дата за провеждане на Общо събрание, в случай че, и при условията на спадащ кворум не е възможно да се проведе Общо събрание на първата посочена дата.
(4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете в интернет страницата на Колегията заедно с публикуване на поканата, но не по-късно от 2 седмици преди датата на събранието, а при обявяване на покана в извънреден случай съгласно чл. 8 ал. 2 предположение второ, не по-късно от 5 дни преди датата на събранието.
(5) Общото събрание разглежда и взема решения само по въпроси, предварително обявени в дневния ред. Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, могат да се обсъждат и по тях да се вземат решения, само ако 2/3 от членовете на РФК са съгласни те да бъдат включени в дневния ред.
(6) Общото събрание на Колегията може да бъде проведено и неприсъствено чрез гласуване с електронен подпис от членовете с право на глас по предварително обявен дневен ред с проект на решения. В поканата за общото събрание се определя деня и времето, през което членовете могат да изразят по електронен път вота си с "да", "против" и "въздържал се". За решенията, взети неприсъствено се изготвя протокол от Управителния съвет на Колегията с приложен към него списък на участвалите членове, а електронните изявления се съхраняват на магнитен носител.

Провеждане на Общото събрание
Чл. 9. (1) Общото събрание избира с явно гласуване и обикновено мнозинство председател, който ръководи събранието и секретар, който изготвя протокола за това заседание. За председател и секретар на Общото събрание могат да бъдат избирани само лица, които са членове на Регионалната фармацевтична колегия.
(2) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя и секретаря . Протоколът отразява:
 • 1. мястото и времето на провеждане на Общото събрание, и дневния ред;
 • 2. имената на председателстващия събранието, секретаря и на преброителите на гласовете при гласуване;
 • 3. направените изказвания, предложения и възражения;
 • 4. проведените гласувания и резултатите от тях.

(3) Всички документи, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание се прилагат към протокола. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в архивите на Регионалната фармацевтична колегия най-малко 10 (десет) години от края на годината, в която Общото събрание е било проведено. Всеки член на Колегията има право при поискване на свободен достъп до тези документи.
(4) Преди откриване на Общото събрание се извършва регистрация на присъстващите членове на Колегията, което се удостоверява от тях с подпис в нарочен списък за регистрация.

Кворум и мнозинство
Чл. 10. (1) Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия се смята за законно проведено при присъствието на 2/3 (две трети) от членовете на Колегията.
(2) Решенията на Общото събрание относно приемане, изменение и допълване на този Устав, се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Колегията, а всички останали решения - с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината от членовете на Колегията.

Извънредни заседания
Чл. 11. (1) Извънредно заседание на Общото събрание може да се свиква:
 • 1. от Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия;
 • 2. от Контролната комисия на Регионалната фармацевтична колегия при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание;
 • 3. по писмено искане, удостоверено с подпис и ЕГН на повече от половината от членовете на Колегията.

(2) Ако в двумесечен срок от искането по ал.1 т. 3, Управителният съвет на Колегията не свика Общото събрание, то може да се свика по реда, предвиден в този Устав от Контролната комисия и/или членовете на Колегията, поискали свикването.

Делегати за Конгреса на Български фармацевтичен съюз
Чл. 12. (1) Делегатите за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз по чл.7, ал.1, т.4 от този Устав се избират от Общото събрание при норма на представителство съгласно Устава на БФС. На Общото събрание се избират и резервни делегати в съотношение една трета спрямо броя на основните.
(2) За делегат може да бъде избран всеки магистър-фармацевт, вписан в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия и присъстващ на Общото събрание.
(3) Изборът на делегати на Колегията за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз се извършва с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако Общото събрание не реши друго. За избрани се считат членовете на Колегията, събрали най-много гласове.
(4) Членовете на Управителния съвет, Контролната комисия и Комисията по етика и качество са делегати на Колегията в Конгреса на БФС по право в рамките на квотата по ал.1.
(5) Мандатът на делегатите за Конгреса на Българския фармацевтичен съюз е 3 (три) години или до провеждането на следващия редовен Конгрес на Българския фармацевтичен съюз.
(6) Резервните делегати се включват в низходящ ред по броя на събраните гласове до изтичане на мандата, когато е необходимо да бъде заменен делегат на Колегията или при нарастване на броя на членовете на Колегията след избора на делегатите и преди провеждане на Конгреса на БФС.
Чл. 13. (1) Представителите на Регионалната фармацевтична колегия участват в Конгреса на БФС лично, като потвърждават това не по-късно от 10 (десет) дни преди провеждането му писмено или с електронна поща на Председателя на РФК.
(2) При невъзможност на даден делегат да присъства на Конгреса, същият се замества, по реда на получените гласове, от член на Колегията, избран като резервен делегат.
(3) Регионалната фармацевтична колегия изпраща на УС на БФС заверен препис от Протокола на Общото събрание и списъка на основните и резервни делегати, които ще я представляват в Конгреса на БФС до една седмица по-рано.

Раздел 2.
Управителен съвет на Регионалната фармацевтична колегия

Състав
Чл. 14. (1) Регионалната фармацевтична колегия се ръководи от Управителен съвет (наричан по-долу "Управителен съвет" или "УС"), който се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и седем членове.
(2) Не може да бъде избрано за член на Управителния съвет лице, което има влязло в сила наказание за извършени нарушения, предвидени в ЗСОМФ, когато наложеното наказание е заличаване от регистъра на Регионалната фармацевтична колегия - за срока на наложеното наказание.
(3) Членовете на Управителния съвет имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на Председателя да организира и ръководи работата на Колегията и да я представлява.
(4) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си като полагат дължимата грижа в интерес на членовете на Колегията и Българския фармацевтичен съюз.

Председател. Заместник-председатели. Секретар
Чл. 15. (1) Председателят на УС организира и ръководи работата на Управителния съвет и представлява Колегията пред трети лица. Председателят се отчита за действията си и е отговорен за тях пред Общото събрание.
(2) Заместник-председателите на Управителния съвет подпомагат Председателя в дейността му и го заместват по време на негово отсъствие.
(3) Секретарят на Управителния съвет:
 • 1. управлява дейността по непосредственото изпълнение на решенията на Управителния съвет;
 • 2. организира заседанията на Управителния съвет;
 • 3. организира дейността по техническото и административното осигуряване на цялостната дейност на Управителния съвет и Колегията.


Компетентност на Управителния съвет
Чл. 16. (1) Управителният съвет взема решения, които са в неговата компетентност, в съответствие с този Устав, решенията на Общото събрание и закона.
(2) Управителният съвет на Регионалната фармацевтична колегия:
 • 1. ръководи работата на Колегията в съответствие с решенията на Общото събрание и Устава;
 • 2. организира и поддържа регистъра на Колегията;
 • 3. осигурява защита на данните в регистъра от неправомерен достъп;
 • 4. изпраща списък на членовете си на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, като го поддържа в актуално състояние;
 • 5. изготвя проекто-бюджет и управлява имуществото на Колегията;
 • 6. определя размера на възнагражденията на лицата, ангажирани от Колегията за техническото и административно осигуряване на дейността ѝ;
 • 7. свиква Общото събрание на Колегията;
 • 8. грижи се за защитата на професионалните права и интереси на членовете на Колегията;
 • 9. вписва в регистъра на колегията наложените на членовете ѝ наказания;
 • 10. осъществява други функции, възложени му от Общото събрание;
 • 11. издава документи и удостоверения от своята компетентност според изискванията на различните институции, закони, наредби, изисквания на НЗОК и други организации, както и чуждестранни съюзи, асоциации, институции, посолства. Може да издава членски карти;
 • 12. участва със свои представители в работни групи, комисии, като консултанти към държавни институции, министерства, асоциации в областта на здравеопазването в България и чужбина.

(3) Управителният съвет представя годишен отчет за дейността си пред Общото събрание на Колегията.

Управление и представителство. Вътрешно разпределение на функциите.
Чл. 17. (1) Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия избира Председател на Управителния съвет измежду членовете си, с явно гласуване, когото овластява да представлява Колегията, да организира и ръководи нейната работа съобразно този Устав и закона. Председателят на Управителния съвет се отчита и е отговорен пред Общото събрание. Председателят има правото и задължението да:
 • 1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 • 2. организира дейността на Колегията и осъществява нейното ежедневно управление, и осигурява разумно управление и защита на имуществото на Регионалната фармацевтична колегия;
 • 3. сключва трудовите договори със служителите на Регионалната фармацевтична колегия;
 • 4. сключва договори от името на Колегията, включително, но не само договори за наем, за поддръжка, договори с участници в мероприятия, с организатори на мероприятия и др.;
 • 5. осъществява функциите, които са му възложени съгласно закона или от Общото събрание или от Управителния съвет;
 • 6. участва с право на съвещателен глас в разширено заседание на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.

(2) Заместник-председателите на Управителния съвет подпомагат Председателя в дейността му и го заместват по време на отсъствие, в съответствие с предоставените права и разпореждания на Председателя. При невъзможност на Председателят да оправомощи заместник председател, решение за това взима УС.

Свикване и провеждане на заседанията на Управителния съвет. Кворум и мнозинство. Протоколи.
Чл. 18. (1) Управителният съвет на Регионалната фармацевтична колегия се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца и на извънредни заседания при необходимост. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя му или от определен от него заместник.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на Управителния съвет.
(3) Заседанията на УС се свикват с покана до членовете на УС най-малко 3 /три/ работни дни преди датата на заседанието. Поканата може да се изпрати по поща, с куриерски услуги, по електронна поща, SMS или по факс, като към нея се прилага дневния ред на заседанието.
(4) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(5) Всеки член на Управителния съвет има право на един глас. Член на Управителния съвет няма право да гласува по въпроси, свързани с ангажиране на личната му отговорност и предприемане на действия срещу него в качеството му на член на Управителния съвет и съгласно изискванията на чл.30.
(6) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако не е предвидено друго в този Устав, в закона или не бъде взето нарочно решение за всеки отделен случай.
(7) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, интернет връзка, включително скайп или друга връзка, позволяваща установяването на самоличността му и участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(8) При необходимост Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове до 7 /седем/ дни от провеждането му.
(9) Лица, които не са членове на Управителния съвет или на Контролната комисия, могат да присъстват на негови заседания по решение на Управителния съвет, като те поименно се вписват в протокола.
Чл. 19. (1) Управителният съвет води протокол за всяко заседание, който се подписва от трима от членовете на Управителния съвет. Протоколът съдържа:
 • 1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
 • 2. дневният ред;
 • 3. имената на присъстващите членове на Управителния съвет;
 • 4. присъствието на лица, които не са членове на Управителния съвет;
 • 5. направените предложения;
 • 6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване - за или против, на всеки член на Управителния съвет);
 • 7. решенията, които са взети.

(2) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколен архив, който се съхранява най-малко 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Раздел 3
Контролна комисия на Регионалната фармацевтична колегия

Състав, компетентност и правила за работа
Чл. 20. Контролната комисия на Регионалната фармацевтична колегия се състои от председател и двама членове.
Чл. 21. Контролната комисия:
 • 1. контролира законосъобразността и съответствието с Устава на взетите от Управителния съвет на Колегията решения и тяхното изпълнение;
 • 2. представя пред Общото събрание отчет за своята дейност и предложения за освобождаване или неосвобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
 • 3. при констатирани нарушения на закона, Устава или решенията на Общото събрание в 14-дневен срок изготвя доклад, който внася в Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз.

Чл.22. (1) Заседанията на Контролната комисията са закрити и са редовни ако на тях присъствуват всички членове.
(2) Контролната комисия приема своите решения с обикновено мнозинство.
(3) Председателят и членовете на Контролната комисия могат да присъстват на заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Раздел 4
Комисия по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия

Състав, компетентност, правила за работа
Чл. 23. Комисията по етика и качество на Колегията се състои от председател и четирима членове.
Чл. 24. (1) Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия:
 • 1. следи за спазването на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията "магистър-фармацевт";
 • 2. разглежда жалби по въпросите, посочени в т.1;
 • 3. осъществява и други функции, възложени й от Общото събрание.

(2) Членовете на Комисията по етика и качество на Колегията съставят актовете за установяване на нарушения по чл.44 от този Устав във връзка с неспазване на този Устав, Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта, неспазване на правилата за добра фармацевтична практика и дават препоръки за отстраняването им.
(3) Комисията по етика и качество на Регионалната фармацевтична колегия се ръководи в работата си от този Устав, от Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и от правилата за добра фармацевтична практика. Комисията по етика и качество получава методична помощ от Комисията по етика и Комисията по качество на БФС.
Чл.25. (1) Заседанията на комисията по етика и качество са открити. На заседанията й могат да присъствуват заинтересуваните страни.
(2) Комисията по етика и качество приема своите решения с обикновено мнозинство.

Раздел 5
Общи разпоредби за постоянните органи на Регионалната фармацевтична колегия


Избор и освобождаване от длъжност
Чл. 26. (1) Председателят, заместник-председателите, секретарят и членовете на Управителния съвет; Председателят и членовете на Контролната комисия; Председателят и членовете на Комисията по етика и качество се избират от Общото събрание на Регионалната фармацевтична колегия с явно гласуване за срок от три години. След изтичане на мандата им, лицата по предходното изречение продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов състав на постоянните органи. Председателите, заместник-председателите, секретарят и членовете на постоянните органи могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата на една и съща длъжност.
(2) За членове на постоянните органи могат да бъдат избирани само лица с образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "фармация", вписани в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия.
(3) Едно лице не може да бъде избирано за член на повече от един от постоянните органи на Колегията и БФС, заедно или поотделно. За членове на постоянните органи не могат да бъдат избирани лица, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
(4) Всеки член на Колегията, присъстващ на Общото събрание има право да гласува положително "за" толкова пъти, колкото е предвидената численост на съответния орган в случай, че има предложени повече членове, отколкото е числеността на съответния орган.
(5) При провеждане на избор за попълване на овакантена длъжност преди изтичане на мандата, избрания кандидат довършва текущия мандат на члена,който замества.
Чл.27. Членовете на постоянните органи на Колегията могат да се избират и освобождават от длъжност и чрез тайно гласуване, ако Общото събрание реши това с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
Чл. 28. (1). Председателят, заместник-председателите и секретаря на УС се избират от Общото събрание чрез явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател, заместник председатели и главен секретар на УС не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата получил повече гласове.
(3) Членовете на УС се избират с явно гласуване. Избрани членове са първите 7 (седем) получили най-много гласове.
(4) Председателят, на Контролната комисия се избира от Общото събрание чрез явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата получил повече гласове.
Членовете на Контролната комисия се избират с явно гласуване. Избрани членове са първите 2 (двама) получили най-много гласове.
(5) Председателят, на Комисия по етика и качество се избира от Общото събрание чрез явно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите. Избран е кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Общото събрание. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател, не получи необходимото мнозинство, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидата получил повече гласове.
Членовете на Комисия по етика и качество се избират с явно гласуване. Избрани членове са първите 4 (четири) получили най-много гласове.
(6) В случай на прекратяване на правомощията или оставка на лице, заемащо длъжност в постоянните органи, се свиква извънредно Общо събрание за провеждане на частични избори в срок до един месец от решението, респективно заявлението. До избора на нов член, лицето, чийто мандат се прекратява, упражнява правата и задълженията си, освен при обективна невъзможност, в който случай органът действа в намален състав.
(7) В случай, че лице, заемащо длъжност в постоянните органи бъде избрано в органите на БФС, то може да изпълнява функциите си като член на орган на РФК в срок до 6 месеца. В този период следва да се организира частичен избор на нов кандидат.
Чл.29. (1) Мандатът на лице, избрано в постоянен орган на Колегията се прекратява:
 • 1. по негово желание, с едномесечно писмено предизвестие за освобождаване от заеманата длъжност или за прекратяване на членството в Колегията;
 • 2. при избирането му на друга изборна длъжност в централните органи на БФС;
 • 3. при наличие на правна или фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 (шест) месеца;
 • 4. при прекратяване на членството му в Колегията;
 • 5. със смъртта на лицето;
 • 6. при констатиране на обстоятелства, несъвместими с дейността му;

(2) Мандатът на лице, избрано в орган на Колегията се подлага на разглеждане на извънредно Общо събрание при налагане на наказание за неспазване на този Устав или на правилата, определени с Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевтите.

Конфликт на интереси
Чл. 30. (1) Членовете на постоянните органи на Регионалната фармацевтична колегия не могат да участват при вземане на решение, което се отнася до:
 • 1. самите тях;
 • 2. техните съпруг или съпруга;
 • 3. роднините им по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен;
 • 4. лица, спрямо които те са настойници, осиновени или осиновители;
 • 5. лица, спрямо които се намират в трудови правоотношения или други договорни взаимоотношения;
 • 6. свързани лица по смисъла на Търговския закон.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в случаите, когато член на органите има личен финансов интерес от вземаното решение.