Навигация
КЕК на РФК с повече правомощия и завишени отговорности

28 ное 2019

Уважаеми колеги,

Бих искал да Ви информирам, че във връзка със законодателни промени, значението и отговорностите на Комисията по етика и качество (КЕК) на регионалните фармацевтични колегии и в частност на РФК София-столична са по-големи, като отговорността на членовете на КЕК е повишена. Освен досегашните отговорности, членовете на Комисията са задължени с промените да участват в проверки във връзка със спазването от страна на магистър-фармацевтите на Правилата за добра фармацевтична практика, заедно с представители на новосъздадената Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Какви са правомощията на членовете на КЕК?
Съставят актове за установяване на нарушения по неспазване на правилата, определени в Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта и дават препоръки за отстраняването им. Също така следят за спазване на професионалните, морално-етичните и деонтологичните норми, свързани с упражняването на професията и разглеждат жалби по тези въпроси.
Съгласно проекта на новите Правила за добра фармацевтична практика, които ще бъдат приети, контролът по спазването на Правилата за добра фармацевтична практика се осъществява от Комисията по качество на БФС и от Комисиите по етика и качество на Регионалните фармацевтични колегии на БФС, съвместно с Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ може да извършва извънредни и планови проверки.
Измененията са съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г, а чрез него и в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Закона за лечебните заведения. В този смисъл са разпоредбите и на публикувания на официалния уебсайт на МЗ проект на новите Правила за добра фармацевтична практика, които Министърът на здравеопазването предстои скоро да утвърди.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК София-столична
ПОКАНА

12 ное 2019

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София – Столична (РФК София-Столична) свиква Редовно отчетно-изборно общо събрание на РФК София-Столична, което ще се проведе на 12 декември 2019 г. /четвъртък/ от 18:00 часа, в гр. София, Парк-Хотел "Москва", зала "Европа" при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на делегати за VI Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
2. Приемане на отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия и отчет на Управителния съвет;
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-Столична;
5. Други.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати, съгласно Процедурата на РФК София-Столична. Участието в общото събрание може да бъде само лично.
Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в 17:30 часа. Общото събрание ще започне в 18:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

Събранието се свиква в случай, че няма кворум и не се проведе обявеното Редовно отчетно-изборно общо събрание на РФК София-Столична, предвидено да се проведе на 4 декември 2019 г.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК- София-Столична
ПОКАНА

04 ное 2019

ПОКАНА
Управителният съвет на Регионална фармацевтична колегия София – Столична (РФК София-Столична) свиква Редовно отчетно-изборно общо събрание на РФК София-Столична, което ще се проведе на 4 декември 2019 г. /сряда/ от 18:00 часа, в гр. София, Национален дворец на културата (НДК), зала 6 при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на делегати за VI Редовен отчетно-изборен Конгрес на БФС;
2. Приемане на отчет на Комисията по етика и качество, отчет на Контролната комисия и отчет на Управителния съвет;
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на Управителния съвет, Комисията по етика и качество и Контролната комисия за периода на извършване на дейност;
4. Избор на председатели и членове на органите на РФК София-Столична;
5. Други.

Във връзка с промени в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., в гласуването на общото събрание на РФК имат право да участват само предварително избраните делегати, съгласно Процедурата на РФК София-Столична. Участието в общото събрание може да бъде само лично.
Регистрацията на участниците в общото събрание ще започне в 17:30 часа. Общото събрание ще започне в 18:00 часа. При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час.

С уважение:
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров
Председател на УС на РФК- София-Столична
Офисът на РФК София-столична няма да работи до набирането на необходимия брой делегати за Общо събрание на РФК София-столична

16 окт 2019

Уважаеми колеги,

Офисът на РФК София-столична няма да работи до набирането на необходимия брой делегати за Общо събрание на РФК София-столична
, тъй като организацията няма да може да функционира нормално ако не се наберат делегати. Едно от нещата, които могат да се случат е колегията да не бъде представена на национално ниво.
През тoзи период телефоните в офиса също няма да работят.

В момента се провежда разяснителна кампания на място сред колегите.
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 9 октомври 2019 г.(четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.

09 окт 2019

Уважаеми колеги,
Офисът на Регионална фармацевтична колегия София-столична на 10 октомври 2019г. (четвъртък) ще работи от 10:00 ч. до 11:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.
Благодарим Ви за разбирането!

ЗАПИСВАНЕ/САМОНОМИНИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РФК СОФИЯ-СТОЛИЧНА от 5 до 14 ноември (включително) 2019 г. ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.

05 окт 2019

УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 15 октомври бройки, която да се проведе в периода от 15 октомври 2019 г. до 28 октомври 2019 г. (до 24:00 часа).УС на РФК София-Столична взема решение да се открие допълнителна процедура по избор на делегати за Общо събрание за запълване на незаетите към 28 октомври бройки, която да се проведе в периода от 28 октомври 2019 г. до 3 декември 2019 г. (до 24:00 часа). ЗАПИСВАНЕТО Е УДЪЛЖЕНО ДO ЗАПИСВАНЕ НА 754 ДЕЛЕГАТ и 10% резервни.


Уважаеми колеги,

След проведени дълги консултации, обстойно преглеждане на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ) и насоките на БФС, както и с оглед на възможно най-прозрачно, равнопоставено, публично, законно и приложимо за Регионална фармацевтична колегия София-столична, адвокатската кантора по наше задание създаде: „Процедура за избор на делегати за Общо събрание на РФК-София –Столична“ (Процедурата) и „Формуляр за номинации“ (Формулярът), които са приети с решение на УС и комисиите на РФК София-столична на 04.10.2019 г.

След като се запознаете с тях и цялата информация от това съобщение, Ви каня да се запишете (самономинирате). Могат да се записват редовните и доброволни членове на колегията. Номинации на членове на колегията с дължим членски внос над 6 месеца към 14 октомври 2019 г. отпадат автоматично, съгласно Устава на организацията.

Номинирането може да стане, чрез попълване на Формуляра в електронна форма (посредством този имейл или от сайта на РФК София-столична www.rfk-sofia.org ) или да бъде попълнен лично на хартиен носител в офиса на РФК София-столична (гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Антон П. Чехов“ №10, ет. 1, ап. 3.), или изпратен по куриер/поща Формуляр според правилата в Процедурата. Срокът за записване/самономиниране е от 5 до 14 октомври 2019 г. (включително) до 24:00 часа. За да бъдат приети номинациите трябва да са постъпили до 24:00 на 14 октомври 2019 г. в офиса на РФК София-столична, включително и Формулярите, изпратени с куриер/писмо. Моля, прочетете Процедурата, за да се запознаете с реда за извършване на номинациите и администрирането им.

Както вече Ви информирахме относно промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите, гласувани от депутатите в 44-то Народно събрание, предвиждат нов начин на провеждане на Общите събрания на РФК за избиране на делегати за конгреса на БФС.

ПРЕМАХНАТО: Общото събрание на Регионална фармацевтична колегия (РФК) се състои от всички членове на РФК – премахнато от депутатите от 44-то Народно събрание;

НОВО: два вида делегати – едни делегати за Общо събрание на РФК и втори делегати за конгреса на БФС;

НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Общото събрание на РФК се формира на делегатски принцип при норма на представителство един делегат на трима членове;

СРОК: РФК провеждат избор на делегати за Общо събрание на колегията в срок до два месеца от влизането в сила на промените в Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ), публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г.;

ПРОЦЕДУРА: няма записана процедура за избора на делегати, освен срока в промените на ЗСОМФ.

Промените са представени в схема: